Выберите язык

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Верховна Рада УРСР;  Закон  вiд 28.02.1991  № 796-XII
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200 ) 

 { Вводиться в дію Постановою ВР 

   N 797-XII ( 797-12 ) від 28.02.91, ВВР, 1991, N 16, ст.201 } 

 

 { В редакції Закону 

   N 2001-XII ( 2001-12 ) від 19.12.91, ВВР, 1992, N 13, ст.178 } 

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом 

   N 2532-XII ( 2532-12 ) від 01.07.92, ВВР, 1992, N 37, ст.543 

                                 Декретами 

   N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.76 

   N 29-93 від 26.03.93, ВВР, 1993, N 20, ст.217 

   N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281 

                                   Законами 

   N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 

   N 3285-XII ( 3285-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.305 

   N 3328-XII ( 3328-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.343 

   N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111 

   N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N  3, ст. 11 

   N 96/96-ВР  від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 

   N 230/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.162 

   N 581/96-ВР від 11.12.96, ВВР, 1997, N  6, ст. 45 

   N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст. 207 

   N 796/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, N 21, ст. 109 

   N 378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.59 

   N 563-XIV  (  563-14 ) від 25.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.174 

   N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, 

                                                          ст.121 } 

 

  { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного 

                                                            Суду

    N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) від 25.10.2000 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 

  N 2399-III ( 2399-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 27, ст.134 

  N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.140 

  N 2638-III ( 2638-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44. ст.230 

  N 3054-III ( 3054-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.199 

  N  429-IV  (  429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 

  N 1767-IV  ( 1767-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.445 

  N 2321-IV  ( 2321-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N  9, ст.181 

  N 2454-IV  ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259

  N 2603-IV  ( 2603-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338 

  N 3108-IV  ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  1, ст.18 

  N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, 

                                                           ст.96 

  N 3421-IV  ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 

  N  231-V   (  231-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.485 

  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 } 

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 

            N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 

                                - зміни діють по 31 грудня 2008 року 

  N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.232 } 

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 

  N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  8, ст.62 } 

 

 

     Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів  людей.  У 

багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні 

та економічні умови. Україну оголошено  зоною  екологічного  лиха. 

Створення  системи  надійного  захисту   людей    від    наслідків 

Чорнобильської катастрофи потребує залучення  значних  фінансових, 

матеріальних та наукових ресурсів.

     Цей  Закон  визначає  основні   положення   щодо   реалізації 

конституційного   права   громадян,   які   постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  на  охорону  їх  життя  і  здоров'я та 

створює  єдиний  порядок  визначення  категорій  зон  радіоактивно 

забруднених територій, умов проживання і  трудової  діяльності  на 

них,  соціального  захисту  потерпілого  населення.  {   Преамбулу 

доповнено  абзацом  другим  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 } 

 

                          Р о з д і л I 

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

     Стаття 1. Мета та основні завдання Закону 

 

     Закон спрямований   на   захист   громадян,  які  постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та розв'язання пов'язаних  з 

нею   проблем   медичного  і  соціального  характеру,  що  виникли 

внаслідок радіоактивного забруднення території.

     Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці  на 

забруднених територіях базується на принципах:

     пріоритету   життя  та  здоров'я  людей,  які  потерпіли  від 

Чорнобильської  катастрофи,  повної  відповідальності  держави  за 

створення безпечних і нешкідливих умов праці;

     комплексного    розв'язання    завдань    охорони   здоров'я, 

соціальної політики і використання забруднених територій на основі 

державних  цільових  програм  з  цих  питань  та  урахування інших 

напрямів  економічної  та  соціальної політики, досягнень в галузі 

науки  та охорони навколишнього середовища; { Абзац третій частини 

другої  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV 

( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

     соціального  захисту  людей,  повного   відшкодування   шкоди 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     використання  економічних  методів  поліпшення  життя  шляхом 

проведення  політики  пільгового   оподаткування   громадян,   які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об'єднань;

     здійснення  заходів  щодо   професійної   переорієнтації   та 

підвищення кваліфікації постраждалого населення;

     забезпечення  координації   діяльності   державних   органів, 

установ, організацій та об'єднань  громадян,  що  вирішують  різні 

проблеми соціального  захисту  постраждалого  населення,  а  також 

співробітництва і проведення консультацій між державними  органами 

і  постраждалими  (їх  представниками),  між   усіма   соціальними 

групами  під  час  прийняття  рішень  з  соціального  захисту   на 

місцевому та державному рівнях;

     міжнародного  співробітництва  в  галузях  охорони  здоров'я, 

соціального  захисту,  охорони   праці,   використання   світового 

досвіду організації роботи з цих питань.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно 

               забруднених територій 

 

     Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей  грунтів, 

міри  перевищення  природного  доаварійного   рівня    накопичення 

радіонуклідів  у  навколишньому  середовищі,  пов'язаних  з   ними 

ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог 

щодо   здійснення   радіаційного   захисту   населення   та  інших 

спеціальних   заходів,   з   урахуванням  загальних  виробничих  і 

соціально-побутових відносин, територія, що зазнала радіоактивного 

забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, поділяється на 

зони.

     Такими зонами є:

     1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію 

населення в 1986 році;

{  Офіційне  тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 2 

див.  в  Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) 

від 25.10.2000 }

     2) зона   безумовного  (обов'язкового)  відселення    -    це 

територія,  що  зазнала  інтенсивного  забруднення   довгоживучими 

радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту  понад  доаварійний 

рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або  стронцію  від 

3,0 Кі/км2 та вище, або  плутонію  від  0,1  Кі/км2  та  вище,  де 

розрахункова ефективна  еквівалентна  доза  опромінення  людини  з 

урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших 

факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу,  яку 

вона одержувала у доаварійний період;

     3) зона гарантованого добровільного відселення - це територія 

з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень  ізотопами 

цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, 

або плутонію від 0,01 до  0,1  Кі/км2, де  розрахункова  ефективна 

еквівалентна доза опромінення людини  з  урахуванням  коефіцієнтів 

міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 

1,0 мЗв (0,1 бер)  за  рік  понад  дозу,  яку  вона  одержувала  у 

доаварійний період;

     4) зона посиленого радіоекологічного контролю - це  територія 

з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень  ізотопами 

цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, 

або плутонію від 0,005 до 0,01  Кі/км2 за умови,  що  розрахункова 

ефективна  еквівалентна  доза  опромінення  людини  з  урахуванням 

коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини  та  інших  факторів 

перевищує  0,5  мЗв  (0,05  бер)  за  рік  понад  дозу,  яку  вона 

одержувала  у  доаварійний  період.

{  Частина  друга  статті  2  в  редакції  Закону  N  2532-12  від 

01.07.92 }

     Додаткові критерії забрудненості грунту радіонуклідами можуть 

встановлюватись  Національною  комісією    радіаційного    захисту 

населення  України  з  наступним  затвердженням  Верховною   Радою 

України. { Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно  із 

Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Критерії,  за якими провадиться розмежування  категорій  зон, 

встановлюються  Національною  комісією  по  радіаційному   захисту 

населення  України. {  Частина четверта статті 2 в редакції Закону 

N 2532-12 від 01.07.92 }

     Межі  цих  зон  встановлюються  та  переглядаються  Кабінетом 

Міністрів України  на  основі  експертних  висновків  Національної 

комісії   радіаційного  захисту  населення  України,  Національної 

Академії   наук   України,  спеціально  уповноважених  центральних 

органів  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я,  з питань 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аграрної політики, 

охорони  навколишнього  природного середовища за поданням обласних 

Рад  і  затверджуються  Верховною  Радою  України. { Частина п'ята 

статті  2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 

06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Перелік  населених  пунктів, віднесених до зон радіоактивного 

забруднення,  та  дані  щорічних  дозиметричних  паспортизацій  із 

зазначенням очікуваних доз  опромінення  населення  оприлюднюються 

Кабінетом Міністрів  України  один  раз  на три роки,  починаючи з 

2009  року.  {  Статтю  2  доповнено  частиною  згідно  із Законом 

N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008 }

     Карти  зазначених  зон, перелік населених пунктів, віднесених 

до  цих  зон,  та  дані  щорічних  дозиметричних  паспортизацій із 

зазначенням  очікуваних  доз опромінення населення один раз на три 

роки  публікуються  в загальнодержавних та регіональних друкованих 

засобах   масової   інформації   і   зберігаються   у  відповідних 

центральних  та  місцевих органах державної влади. { Частина сьома 

статті 2 в редакції Закону N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008 } 

 

     Стаття 3. Умови проживання і трудової діяльності населення 

               без обмежень за радіаційним фактором 

 

     Умовою  проживання  і  трудової  діяльності  населення    без 

обмежень за радіаційним фактором є одержання додаткової за рахунок 

забруднення  території  радіоактивними  ізотопами  дози,  яка   не 

перевищує рівня опромінення 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік.

     В'їзд  у  зони  відчуження  і  безумовного    (обов'язкового) 

відселення для  постійного  проживання  забороняється.  Проживання 

населення у цих зонах дозволяється лише до завершення  відселення. 

Порядок в'їзду для  постійного  проживання  в  зону  гарантованого 

добровільного  відселення  визначається    спеціальним    рішенням 

Кабінету Міністрів України.

     Направлення  молодих  спеціалістів  після  закінчення   вищих 

навчальних закладів, професійних навчально-виховних  закладів  для 

роботи  в  зонах   відчуження,   безумовного   (обов'язкового)   і 

гарантованого    добровільного    відселення    без    їх    згоди 

забороняється. { Частина третя  статті  3  із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 4. Підстави для відселення та право на  самостійне 

               переселення громадян з територій, які зазнали 

               радіоактивного забруднення 

 

     Підставами  для  відселення громадян з територій, які зазнали 

радіоактивного  забруднення,  є  положення  Концепції   проживання 

населення  на  територіях   України    з    підвищеними    рівнями 

радіоактивного забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи. 

Етапи відселення визначаються Концепцією.

     Населення, яке проживає у  зоні  безумовного  (обов'язкового) 

відселення, підлягає обов'язковому відселенню.

     Кожен  громадянин,  який  проживає  у   зоні    гарантованого 

добровільного відселення,  має  право  на  підставі  наданої  йому 

об'єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення 

і можливі їх наслідки для здоров'я самостійно приймати рішення про 

дальше проживання на цій території чи відселення.

     Громадянам,  які  прийняли  рішення  про  виїзд    із    зони 

гарантованого  добровільного  відселення,  створюються  умови  для 

відселення.

     Право  на  самостійне  переселення  (до  створення  умов  для 

відселення) мають громадяни, які проживають  у  зонах  безумовного 

(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також 

сім'ї,  які  проживають  у  зоні   посиленого    радіоекологічного 

контролю, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18  років,  за 

умови,  що  вони  за  медичними  показниками,  які    визначаються 

Міністерством охорони здоров'я України, проживати в  цій  зоні  не 

можуть,  або  у  разі  перевищення    індивідуальної    ефективної 

еквівалентної дози опромінення людини понад  70  мЗв  (7  бер)  за 

життя. { Частина  п'ята  статті  4 в редакції Закону N 2532-12 від 

01.07.92 }

     Громадяни, які  відселяються  або  самостійно  переселяються, 

користуються компенсаціями, передбаченими цим Законом.

     Відселення та  самостійне  переселення  дозволяється  лише  у 

місцевості,  які  не  віднесені  до  категорій  зон   радіоактивно 

забруднених територій  (стаття  2),  за  винятком  переселення  до 

близьких родичів.

     Порядок відселення та самостійного  переселення  ( 706-92-п ) 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

     Стаття 5. Умови реевакуації населення 

 

     Реевакуація населення провадиться  виключно  у  добровільному 

порядку після зниження  радіоактивного  забруднення  території  до 

рівня, який передбачає  безпечні  умови  проживання  без  обмежень 

відповідно до частини першої статті 3 цього  Закону.  Рішення  про 

реевакуацію населення приймається Кабінетом Міністрів  України  за 

висновками Національної  комісії  радіаційного  захисту  населення 

України. 

 

     Стаття 6. Якість продуктів харчування та 

               сільськогосподарської продукції 

 

     Продукти харчування та сільськогосподарська продукція, в яких 

вміст  радіонуклідів  не перевищує затверджених допустимих рівнів, 

вважаються придатними для реалізації та споживання.

     Допустимі рівні  вмісту  радіонуклідів у продуктах харчування 

та сільськогосподарській  продукції  затверджуються  Міністерством 

охорони  здоров'я  України  за погодженням з Національною комісією 

радіаційного захисту населення України.

     Продукція, вироблена   в  зонах  радіоактивного  забруднення, 

повинна  мати  сертифікат  відповідності  затвердженим  допустимим 

рівням  вмісту  радіонуклідів,  в якому зазначаються відомості про 

місце виробництва продукції,  вміст радіонуклідів, відповідального 

виробника цієї продукції і контролера, який перевірив її на  вміст 

радіонуклідів.

{ Стаття 6 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 7.  Заборона виробництва та реалізації радіоактивно 

                забрудненої продукції і  умови її  використання 

                та переробки 

 

     Виробництво та     реалізація     продукції,     радіоактивна 

забрудненість якої перевищує допустимі рівні вмісту радіонуклідів, 

за винятком продукції науково-виробничого та дослідного характеру, 

забороняються.

     У разі  неможливості  використання  та  переробки  продукції, 

забрудненої радіонуклідами понад затверджені допустимі рівні, вона 

підлягає вилученню та знищенню у порядку,  встановленому Кабінетом 

Міністрів  України,  з  відшкодуванням  пов'язаних  із  цим витрат 

виробниками забрудненої продукції.

{ Стаття 7 в редакції Закону  N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 8. Інформація про рівні радіоактивного забруднення 

 

     Кабінет  Міністрів  України  забезпечує  громадянам   України 

надання повної, своєчасної та  достовірної  інформації  про  рівні 

забруднення радіоактивними речовинами місцевостей,  на  яких  вони 

проживають або працюють, про ступінь забрудненості  радіонуклідами 

продуктів харчування та майна, про усі вимоги та умови  додержання 

режиму радіаційної безпеки.

     Органи громадського контролю можуть перевіряти  достовірність 

зазначеної інформації. 

 

                          Р о з д і л II 

 

              СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

     Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок 

               Чорнобильської катастрофи 

 

     Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

є:

     1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

- громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії  та 

її наслідків;

     2)  потерпілі  від  Чорнобильської  катастрофи  -  громадяни, 

включаючи дітей, які  зазнали  впливу  радіоактивного  опромінення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

     Стаття 10. Визначення осіб, які  належать  до  учасників 

                ліквідації наслідків аварії на 

                Чорнобильській АЕС 

 

     Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС 

вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь  у  будь-яких 

роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у  зоні 

відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, 

а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у  тому  числі 

проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також  тимчасово 

направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у 

зоні  відчуження,  включаючи  військовослужбовців *,    працівники 

державних, громадських, інших підприємств, установ  і  організацій 

незалежно від їх  відомчої  підпорядкованості,  а  також  ті,  хто 

працював не менше 14  календарних  днів  у  1986  році  на  діючих 

пунктах санітарної обробки населення і  дезактивації  техніки  або 

їх  будівництві.  Перелік  цих  пунктів   визначається   Кабінетом 

Міністрів України.

_____________________ 

     *   Тут  і  надалі  до  військовослужбовців  належать:  особи 

офіцерського  складу,  прапорщики,  мічмани,    військовослужбовці 

надстрокової служби, військовозобов'язані, призвані  на  військові 

збори,  військовослужбовці-жінки,  а  також  сержанти  (старшини), 

солдати  (матроси),   які   перебувають(перебували)   на   дійсній 

строковій службі у збройних силах, керівний  і  оперативний  склад 

органів  Комітету  державної  безпеки,  особи   начальницького   і 

рядового  складу  органів  внутрішніх   справ,   а   також   інших 

військових  формувань.  {  Примітка  до  статті  10  із   змінами, 

внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

{  Стаття 10 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92, із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від 

                Чорнобильської катастрофи 

 

     До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать: 

 

     1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на 

момент евакуації  перебували  у  стані  внутріутробного  розвитку, 

після  досягнення  ними  повноліття),  а  також  відселені  із зон 

безумовного   (обов'язкового)   і   гарантованого    добровільного 

відселення;

     2) особи,  які   постійно   проживали   на   територіях   зон 

безумовного   (обов'язкового)   та   гарантованого   добровільного 

відселення на день аварії або прожили за станом на  1  січня  1993 

року  на  території зони безумовного (обов'язкового) відселення не 

менше двох років,  а на території зони гарантованого добровільного 

відселення  -  не  менше  трьох років, та відселені або самостійно 

переселилися з цих територій;

     3) особи,  які  постійно  проживають або постійно працюють чи 

постійно  навчаються  у  зонах  безумовного   (обов'язкового)   та 

гарантованого  добровільного  відселення,  за  умови,  що  вони за 

станом  на  1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно 

навчалися  у  зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше 

двох  років,  а у зоні гарантованого добровільного відселення - не 

менше трьох років;

     4) особи,  які постійно проживають або постійно  працюють  чи 

постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили 

або  відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не менше 

чотирьох років;

     5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року 

не менше 14 календарних днів або не менше трьох  місяців  протягом 

1986-1987  років  за  межами зони відчуження на роботах з особливо 

шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором),  пов'язаними з 

ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися 

за  урядовими  завданнями.  Перелік  видів  робіт  і   місць,   де 

виконувалися зазначені роботи,  встановлюється Кабінетом Міністрів 

України;

     6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 

27  цього  Закону,  та  яким у дитячому віці встановлено причинний 

зв'язок  інвалідності  з  наслідками Чорнобильської катастрофи, за 

умови  проходження  переогляду у спеціалізованій медико-соціальній 

експертній  комісії  відповідно  до частини п'ятої статті 17 цього 

Закону.  {  Частину  першу статті 11 доповнено пунктом 6 згідно із 

Законом N 1767-IV ( 1767-15 ) від 15.06.2004 }

     Крім осіб,  зазначених  у  частині  першій  цієї  статті,  до 

потерпілих від  Чорнобильської  катастрофи  належать  неповнолітні 

діти,  зазначені  у  статті  27  цього  Закону.  Після  досягнення 

повноліття  (в  разі  одруження  або  влаштування  на   роботу   в 

передбачених   чинним   законодавством   випадках   до  досягнення 

повноліття - за  їх  бажанням  відповідно  з  часу  одруження  або 

влаштування   на   роботу)   визначення   статусу  потерпілих  від 

Чорнобильської   катастрофи   провадиться  на  умовах,  визначених 

частиною  першою  цієї  статті,  а  щодо  потерпілих, зазначених у 

пункті   6   частини  першої  цієї  статті,  визначення  категорії 

провадиться  відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього 

Закону.  { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законами  N  2400-III  (  2400-14  )  від  26.04.2001,  N  1767-IV 

( 1767-15 ) від 15.06.2004 }

{ Стаття 11 в редакції Законів N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР

від 06.06.96 } 

 

     Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, 

                пов'язаним    з    Чорнобильською    катастрофою, 

                частковою   або   повною  втратою  працездатності 

                громадян,     які      постраждали      внаслідок 

                Чорнобильської   катастрофи,   і   Чорнобильською 

                катастрофою 

 

     Причинний зв'язок    між    захворюванням,    пов'язаним    з 

Чорнобильською   катастрофою,   частковою   або   повною   втратою 

працездатності громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  і Чорнобильською катастрофою визнається  встановленим 

(незалежно   від   наявності   дозиметричних   показників   чи  їх 

відсутності),  якщо  його  підтверджено  під   час   стаціонарного 

обстеження   постраждалих   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи 

уповноваженою медичною  комісією  не  нижче  обласного  рівня  або 

спеціалізованими   медичними   установами   Міністерства   оборони 

України,  Міністерства внутрішніх справ  України,  Служби  безпеки 

України, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України.

     Неповнолітнім дітям,  зазначеним у статті 27 цього Закону,  в 

разі  захворювання  причинний  зв'язок  інвалідності  з наслідками 

Чорнобильської катастрофи  встановлюється  відповідно  до  частини 

першої цієї статті.

     На встановлення  причинного  зв'язку  між  погіршенням  стану 

здоров'я і встановленням інвалідності та наслідками Чорнобильської 

катастрофи мають право особи,  яким після досягнення повноліття не 

буде  надано  відповідно  до частини першої статті 11 цього Закону 

статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з числа:

     - зазначених у пункті 2 статті 27 цього Закону;

     - народжених після 26 квітня 1986 року від  батька,  який  на 

час  настання  вагітності  матері мав підстави належати до 1 або 2 

категорії  постраждалих,  або  матір'ю,  яка   на   час   настання 

вагітності або під час вагітності мала підстави належати до 1  або 

2 категорії постраждалих;

     - хворих на рак щитовидної залози.

{  Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, 

                завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

     Держава  бере  на  себе  відповідальність  за  завдану  шкоду 

громадянам та зобов'язується відшкодувати її за:  {  Абзац  перший 

частини першої  статті  13  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами 

та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     2)  втрату  годувальника,  якщо  його  смерть  пов'язана    з 

Чорнобильською катастрофою;

     3) матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім'ї  у 

зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до  цього  Закону 

та інших актів законодавства України.

     На державу  покладаються також зобов'язання щодо  своєчасного 

медичного  обстеження,  лікування  і  визначення  доз  опромінення 

учасників ліквідації наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи. { Частина  друга  статті 

13 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 06.06.96 } 

 

     Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали 

                внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

                для встановлення пільг і компенсацій 

 

     Для   встановлення  пільг  і  компенсацій  визначаються  такі 

категорії  осіб,  які   постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи:

     1)  інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи 

(статті  10,  11 і частина третя статті 12), щодо яких встановлено 

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок   Чорнобильської  катастрофи  на  променеву  хворобу,  - 

категорія  1;  {  Пункт  1  частини  першої  статті 14 із змінами, 

внесеними   згідно    із     Законом   N 2400-III ( 2400-14 )  від 

26.04.2001 }

     2) учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

АЕС, які працювали у зоні відчуження:

     - з моменту аварії до 1  липня  1986  року  -  незалежно  від 

кількості робочих днів;

     - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року  -  не  менше  5 

календарних днів;

     - у 1987 році  -  не  менше  14  календарних  днів,  а  також 

потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

     - евакуйовані у 1986  році  із  зони відчуження (в тому числі 

особи,   які   на   момент   евакуації    перебували    у    стані 

внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття); 

{  Абзац  п'ятий  пункту 2 статті 14 в редакції Закону N 230/96-ВР

від 06.06.96 }

     -  особи,  які  постійно  проживали  у    зоні    безумовного 

(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови 

про відселення, - категорія 2;

     3) учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

АЕС, які працювали:

     - у зоні відчуження з 1 липня 1986 року  по  31  грудня  1986 

року - від 1 до 5 календарних днів;

     - у зоні відчуження в 1987 році - від  1  до  14  календарних 

днів;

     -  у  зоні  відчуження  в  1988-1990  роках  -  не  менше  30 

календарних днів;

     -  на  діючих  пунктах  санітарної  обробки    населення    і 

дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14  календарних 

днів у 1986 році, { Абзац п'ятий частини першої  пункту  3  статті 

14 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені 

до категорії 2), які:

     -  постійно  проживали  на   територіях    зон    безумовного 

(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на  день 

аварії або які за станом на 1  січня  1993  року  прожили  у  зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років,  а  на 

території зони гарантованого добровільного відселення -  не  менше 

трьох  років  та  відселені  або  самостійно  переселилися  з  цих 

територій;

     -  постійно  проживають  або  постійно  працюють  чи постійно 

навчаються  у  зонах  безумовного (обов'язкового) та гарантованого 

добровільного відселення за умови,  що вони за станом на  1  січня 

1993  року  прожили  або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох  років,  а  у 

зоні  гарантованого  добровільного  відселення  -  не  менше трьох 

років,  -  категорія  3;  {  Абзац восьмий частини першої пункту 3 

статті 14 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4) особи,  які  постійно проживають або постійно працюють  чи 

постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили 

або відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не  менше 

чотирьох років, - категорія 4. { Пункт 4 частини першої статті  14 

в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Частина  перша  статті  14  в  редакції  Закону  N  2532-12  від 

01.07.92 }

     Крім  встановлених  цією  статтею  категорій  осіб,  право на 

пільги та компенсації,  передбачені цим Законом,  мають особи, які 

працювали  з  моменту  аварії  до  1  липня  1986 року не менше 14 

календарних  днів  або  не  менше трьох місяців протягом 1986-1987 

років  за  межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими 

умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися за урядовими 

завданнями. { Частина друга статті 14 в редакції Законів N 2532-12

від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     {  Частину  третю  статті  14  виключено  на  підставі Закону 

N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій 

та випробувань, у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної 

зброї, належать до категорії 1, або 2, або 3.  Порядок  визначення 

цих категорій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Громадяни,  які  захворіли  на    променеву    хворобу    або 

захворювання яких пов'язане з переопроміненням внаслідок будь-якої 

аварії, порушення правил експлуатації обладнання  з  радіоактивною 

речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних 

речовин, які  сталися  не з вини потерпілих,  якщо  такий  зв'язок 

встановлено медичними закладами, належать до категорій, зазначених 

у частині третій цієї статті. 

 

     Стаття 15. Підстави  для  визначення  статусу  громадян, 

                які постраждали  внаслідок   Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     Підставами  для  визначення  статусу   учасника    ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби)  у 

зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

     Підставою  для  визначення  статусу  евакуйованих   із   зони 

відчуження, відселених  і  тих,   які   самостійно   переселилися, 

відповідно до  статті  4  є  довідка  про  евакуацію,  відселення, 

самостійне переселення.

     Підставою    для    визначення    статусу    потерпілих   від 

Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  або   працюють    на 

забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на 

цих територіях.

     Видача довідок  про  період  роботи  (служби)  по  ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС,  а  також  на  територіях 

радіоактивного забруднення, про  заробітну  плату  за  цей  період 

здійснюється  підприємствами,    установами    та    організаціями 

(військкоматами),  а  про  період   проживання    на    територіях 

радіоактивного  забруднення,  евакуацію,  відселення,   самостійне 

переселення - органами місцевого самоврядування.

{  Частина  четверта  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із 

Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Визначення рівнів забруднення, доз  опромінення,  відновлення 

їх шляхом розрахунку здійснюється Кабінетом Міністрів  України  за 

поданням  відповідних  державних  органів  та  обласних  державних 

адміністрацій.

{ Стаття 15 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

                         Р о з д і л III 

 

        ЄДИНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

    ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

     Стаття 16. Організація єдиного  державного  обліку  осіб, 

                які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     З    метою    найбільш    ефективного    вирішення    завдань 

медико-соціального забезпечення осіб,  які  постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, створюється  Державний  реєстр  України 

(єдина  інформаційна  система),   до    складу    якого    входять 

соціологічні,  дозиметричні  і   медичні   підреєстри.   Складовою 

частиною  Державного  реєстру  України  є  Український  військовий 

реєстр  і  його  підрозділи,  що  ведуться  Міністерством  оборони 

України,  Міністерством  внутрішніх  справ  України   та   Службою 

безпеки України. { Частина перша статті 16 із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Головними завданнями Державного реєстру України є  здійснення 

контролю за станом здоров'я,  вивчення  найближчих  та  віддалених 

медичних  наслідків  у    осіб,    які    постраждали    внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.

     Міністерства  та  інші  центральні  органи  виконавчої влади, 

місцеві  державні  адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

громадські  організації передають у Державний реєстр України повну 

і  вичерпну  інформацію  щодо осіб, визначених статтями 10, 11, 27 

цього Закону, для включення в банк даних необхідних відомостей про 

календарні  строки  їх  роботи,  період проживання на радіоактивно 

забруднених територіях, про місце роботи, про дози опромінення.

{  Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Реєстраційний  номер    у    Державному    реєстрі    України 

повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за  місцем 

їх проживання або роботи.

     Громадянам гарантується збереження лікарської  таємниці  щодо 

відомостей, які знаходяться в Державному реєстрі України.

     Працівники Державного реєстру України несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством  за  розголошення  відомостей  щодо 

осіб, внесених до Державного реєстру України.

     Положення про організацію і функціонування Державного реєстру 

України   розробляється   спеціально  уповноваженими  центральними 

органами  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я, з питань 

ліквідації  наслідків  Чорнобильської катастрофи та затверджується 

Кабінетом Міністрів України.

{  Частина  сьома  статті  16  в  редакції Законів N 230/96-ВР від 

06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

{ Стаття 16 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

     Стаття 17. Організація медичного обстеження і оздоровлення 

                осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні 

органи  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я,  праці  та 

соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого   самоврядування,   громадські  організації  організують 

щорічне  медичне  обстеження (диспансеризацію), санаторно-курортне 

лікування  всіх  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,    запроваджують    систему   радіаційно-екологічного, 

медико-генетичного, медико-демографічного моніторингу на території 

України.  Цими  органами у регіонах найбільшого зосередження осіб, 

які  постраждали,  створюються спеціалізовані центри, в тому числі 

дитячі,   для   обстеження,   лікування,   соціально-психологічної 

реабілітації та профорієнтації потерпілих осіб.

{  Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Медикаменти  і  медичне  обладнання,  які  надходять цільовим 

призначенням на території радіоактивного забруднення,  а також для 

спеціалізованих  медичних закладів (в тому числі дитячих),  в яких 

проходять   лікування   постраждалі    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи  (незалежно  від  місця  їх  розташування  на території 

України), звільняються від усіх видів оподаткування і сплати мита. 

Перелік  таких  спеціалізованих медичних закладів визначає Кабінет 

Міністрів  України.  {  Частина  друга статті 17 в редакції Закону 

N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Громадяни,  які    постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи,  зобов'язані  проходити  обов'язкове   обстеження    в 

медичних закладах.

     Громадяни,  які  стали  інвалідами  внаслідок  Чорнобильської 

катастрофи,   переогляд  у  медико-соціальній  експертній  комісії 

проходять  залежно  від  рівнів  розладу  функцій  організму,   що 

встановлюється зазначеною комісією,  через 3-5 років.  При стійких 

незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій  органів  і 

систем  організму,  неефективності будь-яких видів реабілітаційних 

заходів, а також після досягнення пенсійного віку, в тому числі на 

пільгових умовах, група інвалідності встановлюється безстроково. 

{ Частина четверта статті 17 в редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     Потерпілі  діти,  яким  було  встановлено  причинний  зв'язок 

інвалідності  з  наслідками  Чорнобильської  катастрофи, проходять 

переогляд  у  спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії 

по  досягненні  ними  18  років, незалежно від терміну, на який їм 

було  встановлено  інвалідність  у  дитячому  віці.  {  Статтю  17 

доповнено  частиною  згідно  із Законом N 2400-III ( 2400-14 ) від 

26.04.2001 }

     Громадянам,  які  перенесли  променеву  хворобу    будь-якого 

ступеня і  внаслідок  цього  стали  інвалідами  I  або  II  групи, 

інвалідність встановлюється безстроково незалежно від віку.

     За бажанням інвалідів їх переогляд  проводиться  в  будь-який 

час.

     У  разі  якщо  при  черговому  переогляді у медико-соціальній 

експертній  комісії  громадянам  не  підтверджено  будь-яку  групу 

інвалідності, зазначеним громадянам гарантується  працевлаштування 

чи  перекваліфікація. { Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно 

із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 18. Норми харчування у спеціалізованих лікувальних, 

                лікувально-санаторних і курортних закладах 

 

     Для  громадян,  які  постраждали  внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи,  Кабінетом  Міністрів  України    за    рекомендаціями 

спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у 

сфері    охорони    здоров'я    встановлюються   додаткові   норми 

раціонального    харчування    у    спеціалізованих   лікувальних, 

лікувально-санаторних і курортних закладах.

{  Стаття  18  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 231-V 

( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

 

                          Р о з д і л IV 

 

           СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

               ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. 

                  ЗАГАЛЬНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ 

 

     Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які 

                постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

     Компенсації  та  пільги,  встановлені  в   даному    розділі, 

стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  відповідно до встановлених категорій. { Частина перша 

статті  19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 

06.06.96 } 

 

 

     {  Частину  другу  статті  19  виключено  на  підставі Закону 

N 230/96-ВР від  06.06.96 } 

 

 

     Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, 

                віднесеним до категорії 1 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  1  (пункт  1  статті 14), 

надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

перший частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

     2)   безплатне   позачергове  зубопротезування  (за  винятком 

зубопротезування  із  дорогоцінних  металів  та  прирівняних    по 

вартості до них, що визначається  Міністерством  охорони  здоров'я 

України);  { Пункт  2  частини  першої статті 20 в редакції Закону 

N 2532-12 від 01.07.92 }

     3) першочергове  обслуговування  у  лікувально-профілактичних 

закладах та аптеках;

     4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок 

або      одержання      компенсації      вартості     самостійного 

санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та 

порядок      виплати     компенсації     вартості     самостійного 

санаторно-курортного  лікування  визначаються  Кабінетом Міністрів 

України;  {  Пункт  4  частини першої статті 20 в редакції Законів 

N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     5) користування при виході на пенсію та  зміні  місця  роботи 

поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

     6)  щорічне  медичне  обслуговування,   диспансеризація    із 

залученням необхідних спеціалістів,  лікування  в  спеціалізованих 

стаціонарах;

     7) переважне   право  залишення  на  роботі  при  вивільненні 

працівників у зв'язку  із  змінами  в  організації  виробництва  і 

праці,  в  тому  числі  при    ліквідації,    реорганізації    або 

перепрофілюванні підприємства, установи,  організації,  скороченні 

чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

     У разі  вивільнення  працівників  у  зв'язку  з  ліквідацією, 

реорганізацією  або  перепрофілюванням  підприємства,    установи, 

організації, скороченням  чисельності  або  штату  працівників  їм 

виплачується  допомога  в  розмірі  трикратної    середньомісячної 

заробітної плати, а також зберігається за  їх  бажанням  посадовий 

оклад, тарифна ставка (оклад)  на  новому  місці  роботи,  але  не 

більше одного  року.  Їм  також  гарантується  працевлаштування  з 

урахуванням їх побажань або  можливість  навчання  нових  професій 

(спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку  середньої 

заробітної  плати  за  останнім  місцем  роботи  за  весь   період 

перепідготовки, але не більше одного року.

     При  переведенні  у  зв'язку   із    станом    здоров'я    на 

нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця 

між  попереднім  заробітком  і  заробітком  на  новій  роботі   до 

встановлення  інвалідності  або  одужання, але  не більше   одного 

року;

{ Пункт 7 частини першої статті 20 в редакції Закону N 2532-12 від 

01.07.92 }

     8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в  розмірі 

100  процентів  середньої  заробітної    плати    незалежно    від 

страхового  стажу;  { Пункт 8 частини першої статті 20 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }

  9)  виплата  працюючим  інвалідам  допомоги  по    тимчасовій 

 непрацездатності  до  4  місяців  підряд  або  до  5  місяців    у 

 календарному році;

     10)   позачергове   забезпечення   жилою   площею  осіб,  які 

 потребують  поліпшення житлових умов (включаючи сім'ї загиблих або 

 померлих   громадян).   Особи,   зазначені   в    цьому    пункті, 

 забезпечуються жилою площею протягом року з дня подання заяви, для 

 чого  місцеві  Ради  щорічно   виділяють   15   відсотків   усього 

 збудованого   житла  (в  тому  числі  підприємствами,  установами, 

 організаціями  незалежно  від  форми власності). Кабінет Міністрів 

 України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям цільовим 

 призначенням капітальні вкладення відповідно до  кількості  сімей, 

 що  потребують поліпшення житлових умов.  Фінансування будівництва 

 здійснюється  з  Державного бюджету України. { Абзац перший пункту 

 10 частини першої статті 20 в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 

 такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 

 які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 

 громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 

 комунальних квартирах.

     Особам,  які  перенесли  променеву хворобу будь-якого ступеня 

 або  стали  інвалідами  внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  які 

 потребують поліпшення  житлових  умов,  надається  додаткова  жила 

 площа у вигляді окремої кімнати. { Абзац третій  пункту 10 частини 

 першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 

 розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими  цим  пунктом пільгами щодо забезпечення житлом 

 громадяни  мають  право  скористатися  лише  один  раз; { Пункт 10 

 частини  першої  статті  20  доповнено  абзацом  п'ятим  згідно із 

 Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     11)   50-процентна   знижка   плати  за  користування  житлом 

 (квартирної  плати,  плати  за  утримання  будинків), комунальними 

 послугами  (газ,  електрична  і  теплова енергія,  водопостачання, 

 водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм  споживання, 

 передбачених  законом,  телефоном (абонентна плата,  оплата послуг 

 електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів 

 при  посекундному обліку їх тривалості).  Зазначені у цьому пункті 

 пільги  надаються  також  членам  сімей   громадян,   постраждалих 

 внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  у  жилих 

 будинках  (квартирах)  усіх   форм   власності   в   межах   норм, 

 передбачених  законом.  До членів сімей громадян,  які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи,  належать: дружина (чоловік), 

 неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом 

 з  постраждалою  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  особою   - 

 інвалідом  I  групи та доглядає за нею,  за умови,  що ця особа не 

 перебуває  у  шлюбі;  особа,  яка  знаходиться  під   опікою   або 

 піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом 

 з  ним.  {  Абзац  перший  пункту  11  частини першої статті 20 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2532-12 від 01.07.92; в 

 редакції  Законів N 230/96-ВР від 06.06.96, N 2400-III ( 2400-14 ) 

 від 26.04.2001, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

  

 

 

     { Абзац  другий пункту 11 частини першої  статті 20 виключено 

 на підставі Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

  

 

 

     Особам, які проживають у будинках, що не  мають  центрального 

 опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного 

 в межах норм, встановлених для продажу населенню.

     У   разі   проживання   у  гуртожитку  оплата  за  проживання 

 провадиться  у розмірі 50 процентів встановленої плати; { Пункт 11 

 частини  першої  статті  20  доповнено абзацом четвертим згідно із 

 Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     12)  передача безплатно в приватну власність займаних ними та 

 їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового 

 фонду  незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом 

 сім'ї  наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз; 

 {  Пункт 12 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     13) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів 

 I  групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II 

 групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, 

 відсутності   у   них   протипоказань  до  керування  автомобілем; 

 позачергове  пільгове  забезпечення автомобілем інвалідів II групи 

 за  наявності  медичних  показань  та протипоказань до керування з 

 правом  передачі  керування  автомобілем  члену сім'ї. Інваліди II 

 групи  за відсутності відповідних медичних показань мають право на 

 безоплатне  або  на  пільгових  умовах забезпечення автомобілем, а 

 також  інваліди  III  групи  за  наявності  медичних показань - на 

 забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування 

 ним  -  на  пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та 

 умови  забезпечення  автомобілем  визначаються Кабінетом Міністрів 

 України;  {  Пункт  13 частини першої статті 20 в редакції Законів 

 N 230/96-ВР від 06.06.96, N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009 }

     14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з 

 обов'язковим прикріпленням  до  відповідних  магазинів  за  місцем 

 проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів  вартості 

 продуктів  харчування  за  медичними   нормами,    встановлюваними 

 Міністерством охорони здоров'я України;

     15)   безплатне   користування   всіма   видами  міського  та 

 приміського  транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць 

 для  пасажирів  не  більше  9)  на  території  України; { Пункт 15 

 частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N  2532-12  від  01.07.92,  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     16) одержання лікарняного листка на весь період  лікування  в 

 санаторіях і спеціалізованих лікувальних  закладах  з  урахуванням 

 часу проїзду туди й  назад,  з  виплатою  допомоги  по  державному 

 соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за  чий  рахунок 

 видано путівку;

     17) позачергове обов'язкове забезпечення  їх  дітей місцями у 

 дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості; 

 

 

     {  Дію  пункту 18 частини першої статті 20 зупинено у частині 

 звільнення  від  сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і 

 податку   на   добавлену   вартість   з   товарів,   що  ввозяться 

 (пересилаються)  на  митну  територію  України згідно із Законом N 

 581/96-ВР від 11.12.96 }

{ Пункт 18 частини першої статті 20  втратив  чинність  в  частині 

 звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних  зборів  і 

 податку  на  добавлену  вартість   з   підакцизних   товарів,   що 

 імпортуються на підставі Закону N 498/95-ВР від 22.12.95 } 

 { Зупинено дію з 06.01.93 пункту 18 статті 20 в частині звільнення 

 від оподаткування доходів згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93 }

     18 ) звільнення від сплати податків і мита всіх видів; 

 

 

     19) безплатний проїзд один раз на рік  до  будь-якого  пункту 

 України і назад автомобільним  або  повітряним,  або  залізничним, 

 або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків; 

 { Пункт 19 частини першої статті 20 в редакції  Закону  N  2532-12

 від 01.07.92 }

     20)   обов'язкове   (протягом   року   після  подання  заяви) 

 відведення  місцевими Радами земельних ділянок для індивідуального 

 житлового будівництва для тих,  хто потребує  поліпшення  житлових 

 умов  та  перебуває  на  квартирному  обліку,  а  також відведення 

 земельних ділянок для ведення особистого підсобного  господарства, 

 садівництва  і  городництва,  будівництва індивідуальних гаражів і 

 дач;  {  Пункт  20  частини  першої  статті  20  в редакції Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  21  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     22) використання чергової відпустки у зручний для них час,  а 

 також отримання додаткової  відпустки  із  збереженням  заробітної 

 плати строком 14 робочих днів на рік;

     23)  позачерговий  протягом року вступ до житлово-будівельних 

 (житлових) кооперативів для тих,  хто потребує поліпшення житлових 

 умов,  до кооперативів по будівництву та експлуатації  колективних 

 гаражів,   стоянок  для  транспортних  засобів  та  їх  технічного 

 обслуговування,  до  садівницьких  товариств,  а  також  право  на 

 позачергове  придбання  садових  будинків  або  матеріалів  для їх 

 будівництва,  для індивідуальної  забудови.  У  випадку  одержання 

 житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо 

 житлові умови  поліпшились  настільки,  що  відпали  підстави  для 

 надання іншого жилого приміщення.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами  по  забезпеченню  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз;

{  Пункт 23 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     24)   першочергове   обслуговування   на   підприємствах,   в 

 установах,   організаціях  зв'язку,  технічного  обслуговування  і 

 ремонту    транспортних    засобів,   служби   побуту,   торгівлі, 

 громадського    харчування,   житлово-комунального   господарства, 

 міжміського транспорту;

     25) першочергове придбання  промислових  товарів  підвищеного 

 попиту, в тому числі легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторного 

 човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа 

 у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

     26)  вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, 

 професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного 

 навчання  з обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, 

 хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та 

 розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від 

 місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні 

 та  професійно-технічні  заклади  освіти  з  відзнакою (відмінними 

 оцінками),  приймаються  без екзаменів до державних вищих закладів 

 освіти  за  результатами  співбесіди. Зазначені особи навчаються в 

 цих закладах освіти за рахунок держави; { Пункт 26 частини  першої 

 статті  20  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

 01.07.92;  в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, 

 внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

 зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

 Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту,  а 

 також на обслуговування службами соціального захисту  вдома,  якщо 

 хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

     У   разі   неможливості   організації  такого  обслуговування 

 закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з 

 доглядом за хворим;

{  Пункт  27 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно 

 із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 

 вартості його встановлення; 

  

 

 

     {  Пункт  29  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     {  Пункт  30  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     31) оплата лікарняних листків по тимчасовій  непрацездатності 

 особам,  які  є  учасниками  ліквідації  наслідків    аварії    на 

 Чорнобильській АЕС, нараховується  за  їх  бажанням  з  середнього 

 фактичного заробітку, який  вони  одержували  під  час  роботи  по 

 ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  без  обмеження 

 двома тарифними ставками або посадовими окладами.

     У такому ж порядку оплата лікарняних  листків  провадиться  і 

 особам,  тимчасова  непрацездатність  яких    настала    внаслідок 

 загального захворювання. 

  

 

 

     {  Пункт  32  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     Пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, 

 поширюються на неповнолітніх дітей померлих  громадян,  віднесених 

 до   категорії   1,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 

 катастрофою.   Пільги,   передбачені   пунктом   26  цієї  статті, 

 поширюються   на   неповнолітніх  дітей  громадян,  віднесених  до 

 категорії  1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і   27   цієї   статті,  надаються  дружині  (чоловіку)  померлого 

 громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 

 або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 

 (чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 

 Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 

 видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

 України.  {  Частина друга статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від  06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2400-III 

 ( 2400-14 ) від 26.04.2001, N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005 } 

 

 

     Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 2 

 

 

     Особам,  віднесеним до  категорії  2  (пункт  2  статті  14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

 перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

 06.06.96 } 

 

 

     {  Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2007 рік 

 в  частині  надання  безпроцентних  та  пільгових  позик згідно із 

 Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення 

 Конституційного  Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 {  Дію  пункту  1  частини першої статті 21 зупинено на 2006 рік в 

 частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом 

 N  3235-IV  (  3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 21 

 зупинено  на  2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на 

 індивідуальне  житлове  (кооперативне)  будівництво  з  розрахунку 

 13,65  квадратного  метра  на  кожного члена сім'ї з погашенням 50 

 процентів   позики   за   рахунок   державного  бюджету,  а  також 

 безпроцентної   позики   для   будівництва   садових  будинків  та 

 благоустрою  садових  ділянок,  будівництва індивідуальних гаражів 

 громадянами,  віднесеними  до  категорії  1  осіб, які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної 

 позики  для  організації  підприємницької  діяльності, селянського 

 (фермерського)  господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 

 і  2  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 згідно  із  Законом  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Дію 

 пункту  1  статті  21  зупинено  на  2000  рік в частині одержання 

 безпроцентної   позики  на  індивідуальне  житлове  (кооперативне) 

 будівництво  з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена 

 сім'ї  з  погашенням  50  процентів  позики  за рахунок державного 

 бюджету,  а  також  безпроцентної  позики  для будівництва садових 

 будинків    та    благоустрою    садових    ділянок,   будівництва 

 індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 

 надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 

 діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 

 віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 

 Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 ) 

 від  17.02.2000  } { Дію пункту 1 статті 21 зупинено на 1999 рік в 

 частині  одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове 

 (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на 

 кожного  члена  сім'ї  з погашенням 50 процентів позики за рахунок 

 державного  бюджету,  а також безпроцентної позики для будівництва 

 садових  будинків  та  благоустрою  садових  ділянок,  будівництва 

 індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 

 надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 

 діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 

 віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи  згідно із Законом N 378-XIV ( 378-14 ) 

 від 31.12.98 }

     1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 

 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20; { Пункт 

 1  частини  першої  статті  21  із  змінами,  внесеними  згідно із 

 Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Зупинено дію з 06.01.93 пункту 1 частини першої статті  21  щодо 

 пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20 цього Закону  згідно   з 

 Декретом N 43-93 від 30.04.93 } 

 

 

     2)   першочергове   безоплатне   надання  санаторно-курортних 

 путівок   або  путівок  на  відпочинок  чи  одержання  компенсації 

 вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 

 надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 21 в редакції 

 Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 21 додатково див. Закони 

 N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96, N 404/97-ВР від 

 27.06.97,  N  796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV ( 378-14 ) від 

 31.12.98,  N  1458-III  (  1458-14  )  від  17.02.2000, N 2120-III 

 ( 2120-14 ) від 07.12.2000 }

     3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

 поліпшення житлових умов.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 

 такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 

 які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 

 громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 

 комунальних квартирах.

     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 

 розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз;  {  Пункт  3  частини 

 першої статті 21 доповнено абзацом  четвертим  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до 

 будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, 

 або залізничним, або водним транспортом; { Пункт 4 частини  першої 

 статті 21 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 

 вартості його встановлення;

     6) забезпечення   продуктами  харчування  за   фізіологічними 

 нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних  магазинів  за 

 місцем проживання. Зазначеним особам  компенсується  25  процентів 

 вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, 

 встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України; { Пункт 6 

 частини  першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами 

 N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 21 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     8)   відшкодування  у  встановленому  законодавством  порядку 

 втраченого заробітку,  який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо 

 захворювання або каліцтво,  що  виникли  у  зв'язку  з  виконанням 

 робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській 

 АЕС,  призвели до стійкої втрати професійної  працездатності  (без 

 встановлення інвалідності),  що встановлено уповноваженою медичною 

 комісією;  {  Пункт  8  частини першої статті 21 в редакції Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     

          9)  безплатне  користування  всіма   видами    міського    та 

 приміського транспорту (крім таксі) на   території   України   для 

 учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

 належать до категорії 2. { Пункт 9  частини  першої  статті  21  в 

 редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 

 поширюються  на  неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених 

 до   категорії   2,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 

 катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і   27   статті   20,   надаються   дружині  (чоловіку)  померлого 

 громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 

 або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 

 (чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 

 Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 

 видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

 України.  {  Частина друга статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із  Законом  N 2400-III 

 ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

 

 

     Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 3 

 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  3  (пункт  3  статті 14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

 перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 

 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації 

 наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 

 3; { Пункт 1 статті 22 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною 

 путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  одержання компенсації 

 вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 

 надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 22 в редакції 

 Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 22 додатково див. Закони 

 N  126/95-ВР  від  06.04.95, N 404/97-ВР від 27.06.97, N 796/97-ВР

 від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14  )  від 31.12.98, N 1458-III 

 (   1458-14   )  від  17.02.2000,  N  2120-III  (  2120-14  )  від 

 07.12.2000 }

     3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без 

 збереження  заробітної  плати  одному  з  батьків,    які    мають 

 неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон  радіоактивного 

 забруднення;

     4)  першочерговий  вступ  до  житлово-будівельних  (житлових) 

 кооперативів  для  тих,  хто  потребує  поліпшення  житлових умов; 

 { Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 

  

 

 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     6)   зарахування  поза  конкурсом  при  одержанні  позитивних 

 оцінок на  вступних  екзаменах  у  заклади  освіти  осіб  з  числа 

 потерпілих   від  Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  на 

 територіях радіоактивного забруднення  і  направлені  на  навчання 

 згідно   з   планом   цільової   підготовки   або   договорами   з 

 підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

     Студентам із  числа  потерпілих від Чорнобильської катастрофи 

 гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також 

 виплата  підвищеної  стипендії в порядку та розмірах, встановлених 

 Кабінетом  Міністрів  України,  незалежно  від  місця  навчання на 

 території  України;  { Абзац другий пункту 6 частини першої статті 

 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Пункт 6 частини першої статті 22 із  змінами,  внесеними  згідно 

 із  Законом  N 2532-12 від 01.07.92; в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     8) пріоритетне забезпечення промисловими  товарами  тривалого 

 користування,  перелік  і  порядок  продажу   яких    визначається 

 Кабінетом Міністрів України;

     9) взяття на квартирний  облік  громадян,  які  проживають  у 

 комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;

     10) передача в особисту власність  жилих  будинків  та  жилих 

 приміщень  державного  і  громадського  житлового  фонду,  в   які 

 відселені або самостійно  переселилися  громадяни,  відповідно  до 

 статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі;

     11)  передача  громадянам, які відпрацювали на території зони 

 гарантованого  добровільного  відселення  не  менш  як  три  роки, 

 безплатно в приватну власність квартир  (будинків)  державного  та 

 громадського  житлового  фонду,  які  вони  займають  у  цій зоні; 

 {  Пункт 11 частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  12  частини  першої статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     13)   особам,   які  постійно  проживають  до  відселення  чи 

 самостійного переселення або постійно працюють  на  території  зон 

 відчуження,    безумовного    (обов'язкового)    і   гарантованого 

 добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 

 1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні  безумовного 

 (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні 

 гарантованого  добровільного відселення - не менше трьох років,  - 

 надання  пільг,  передбачених  пунктом  18  статті  20,  а   також 

 позачергове  безоплатне  надання  санаторно-курортних  путівок або 

 одержання компенсації вартості  самостійного  санаторно-курортного 

 лікування.  Порядок  надання  путівок,  розмір  та порядок виплати 

 компенсації вартості самостійного  санаторно-курортного  лікування 

 визначаються  Кабінетом  Міністрів  України;  {  Пункт  13 частини 

 першої   статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами 

 N  2532-12  від  01.07.92,  N  230/96-ВР  від 06.06.96; в редакції 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{  Щодо  дії  пункту  13  частини  першої статті 22 додатково див. 

 Закони  N  126/95-ВР  від  06.04.95,  N  404/97-ВР  від  27.06.97, 

 N 796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, 

 N  1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, N 2120-III ( 2120-14 ) від 

 07.12.2000 }

     14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного  в 

 межах  норм,  встановлених  для  продажу  населенню,  особам,  які 

 проживають на територіях радіоактивного забруднення до  відселення 

 у  будинках, що не мають центрального опалення; { Пункт 14 частини 

 першої   статті   22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     15) звільнення від плати за землю. { Частину першу статті  22 

 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 }

     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 

 поширюються  на  неповнолітніх  дітей  померлих  громадян  з числа 

 учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, 

 віднесених до категорії 3,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

 катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і 27 статті 20,  надаються дружині (чоловіку) померлих громадян  з 

 числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

 віднесених  до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

 катастрофою,  або  опікуну  (на  час  опікунства)  дітей  померлих 

 громадян.  Дружині  (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого 

 пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також опікуну дітей 

 померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом 

 Міністрів України. { Частина друга статті 22 із змінами, внесеними 

 згідно  із  Законом  N  2532-12  від 01.07.92, в  редакції  Закону 

 N  230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

 

 

ПродовженняЗ А К О Н  У К Р А Ї Н И 

 

Про статус і соціальний захист громадян, які 

         постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Верховна Рада УРСР;  Закон  вiд 28.02.1991  № 796-XII

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200 ) 

 

 { Вводиться в дію Постановою ВР 

   N 797-XII ( 797-12 ) від 28.02.91, ВВР, 1991, N 16, ст.201 } 

 

 { В редакції Закону 

   N 2001-XII ( 2001-12 ) від 19.12.91, ВВР, 1992, N 13, ст.178 } 

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом 

   N 2532-XII ( 2532-12 ) від 01.07.92, ВВР, 1992, N 37, ст.543 

                                 Декретами 

   N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.76 

   N 29-93 від 26.03.93, ВВР, 1993, N 20, ст.217 

   N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281 

                                   Законами 

   N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 

   N 3285-XII ( 3285-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.305 

   N 3328-XII ( 3328-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.343 

   N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111 

   N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N  3, ст. 11 

   N 96/96-ВР  від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 

   N 230/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.162 

   N 581/96-ВР від 11.12.96, ВВР, 1997, N  6, ст. 45 

   N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст. 207 

   N 796/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, N 21, ст. 109 

   N 378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.59 

   N 563-XIV  (  563-14 ) від 25.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.174 

   N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, 

                                                          ст.121 } 

 

  { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного 

                                                            Суду

    N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) від 25.10.2000 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 

  N 2399-III ( 2399-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 27, ст.134 

  N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.140 

  N 2638-III ( 2638-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44. ст.230 

  N 3054-III ( 3054-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.199 

  N  429-IV  (  429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 

  N 1767-IV  ( 1767-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.445 

  N 2321-IV  ( 2321-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N  9, ст.181 

  N 2454-IV  ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259

  N 2603-IV  ( 2603-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338 

  N 3108-IV  ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  1, ст.18 

  N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, 

                                                           ст.96 

  N 3421-IV  ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 

  N  231-V   (  231-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.485 

  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 } 

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 

            N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 

                                - зміни діють по 31 грудня 2008 року 

  N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.232 } 

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 

  N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  8, ст.62 } 

 

 

     Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів  людей.  У 

багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні 

та економічні умови. Україну оголошено  зоною  екологічного  лиха. 

Створення  системи  надійного  захисту   людей    від    наслідків 

Чорнобильської катастрофи потребує залучення  значних  фінансових, 

матеріальних та наукових ресурсів.

     Цей  Закон  визначає  основні   положення   щодо   реалізації 

конституційного   права   громадян,   які   постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  на  охорону  їх  життя  і  здоров'я та 

створює  єдиний  порядок  визначення  категорій  зон  радіоактивно 

забруднених територій, умов проживання і  трудової  діяльності  на 

них,  соціального  захисту  потерпілого  населення.  {   Преамбулу 

доповнено  абзацом  другим  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 } 

 

                          Р о з д і л I 

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

     Стаття 1. Мета та основні завдання Закону 

 

     Закон спрямований   на   захист   громадян,  які  постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та розв'язання пов'язаних  з 

нею   проблем   медичного  і  соціального  характеру,  що  виникли 

внаслідок радіоактивного забруднення території.

     Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці  на 

забруднених територіях базується на принципах:

     пріоритету   життя  та  здоров'я  людей,  які  потерпіли  від 

Чорнобильської  катастрофи,  повної  відповідальності  держави  за 

створення безпечних і нешкідливих умов праці;

     комплексного    розв'язання    завдань    охорони   здоров'я, 

соціальної політики і використання забруднених територій на основі 

державних  цільових  програм  з  цих  питань  та  урахування інших 

напрямів  економічної  та  соціальної політики, досягнень в галузі 

науки  та охорони навколишнього середовища; { Абзац третій частини 

другої  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV 

( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

     соціального  захисту  людей,  повного   відшкодування   шкоди 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     використання  економічних  методів  поліпшення  життя  шляхом 

проведення  політики  пільгового   оподаткування   громадян,   які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об'єднань;

     здійснення  заходів  щодо   професійної   переорієнтації   та 

підвищення кваліфікації постраждалого населення;

     забезпечення  координації   діяльності   державних   органів, 

установ, організацій та об'єднань  громадян,  що  вирішують  різні 

проблеми соціального  захисту  постраждалого  населення,  а  також 

співробітництва і проведення консультацій між державними  органами 

і  постраждалими  (їх  представниками),  між   усіма   соціальними 

групами  під  час  прийняття  рішень  з  соціального  захисту   на 

місцевому та державному рівнях;

     міжнародного  співробітництва  в  галузях  охорони  здоров'я, 

соціального  захисту,  охорони   праці,   використання   світового 

досвіду організації роботи з цих питань.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно 

               забруднених територій 

 

     Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей  грунтів, 

міри  перевищення  природного  доаварійного   рівня    накопичення 

радіонуклідів  у  навколишньому  середовищі,  пов'язаних  з   ними 

ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог 

щодо   здійснення   радіаційного   захисту   населення   та  інших 

спеціальних   заходів,   з   урахуванням  загальних  виробничих  і 

соціально-побутових відносин, територія, що зазнала радіоактивного 

забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, поділяється на 

зони.

     Такими зонами є:

     1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію 

населення в 1986 році;

{  Офіційне  тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 2 

див.  в  Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) 

від 25.10.2000 }

     2) зона   безумовного  (обов'язкового)  відселення    -    це 

територія,  що  зазнала  інтенсивного  забруднення   довгоживучими 

радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту  понад  доаварійний 

рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або  стронцію  від 

3,0 Кі/км2 та вище, або  плутонію  від  0,1  Кі/км2  та  вище,  де 

розрахункова ефективна  еквівалентна  доза  опромінення  людини  з 

урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших 

факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу,  яку 

вона одержувала у доаварійний період;

     3) зона гарантованого добровільного відселення - це територія 

з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень  ізотопами 

цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, 

або плутонію від 0,01 до  0,1  Кі/км2, де  розрахункова  ефективна 

еквівалентна доза опромінення людини  з  урахуванням  коефіцієнтів 

міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 

1,0 мЗв (0,1 бер)  за  рік  понад  дозу,  яку  вона  одержувала  у 

доаварійний період;

     4) зона посиленого радіоекологічного контролю - це  територія 

з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень  ізотопами 

цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, 

або плутонію від 0,005 до 0,01  Кі/км2 за умови,  що  розрахункова 

ефективна  еквівалентна  доза  опромінення  людини  з  урахуванням 

коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини  та  інших  факторів 

перевищує  0,5  мЗв  (0,05  бер)  за  рік  понад  дозу,  яку  вона 

одержувала  у  доаварійний  період.

{  Частина  друга  статті  2  в  редакції  Закону  N  2532-12  від 

01.07.92 }

     Додаткові критерії забрудненості грунту радіонуклідами можуть 

встановлюватись  Національною  комісією    радіаційного    захисту 

населення  України  з  наступним  затвердженням  Верховною   Радою 

України. { Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно  із 

Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Критерії,  за якими провадиться розмежування  категорій  зон, 

встановлюються  Національною  комісією  по  радіаційному   захисту 

населення  України. {  Частина четверта статті 2 в редакції Закону 

N 2532-12 від 01.07.92 }

     Межі  цих  зон  встановлюються  та  переглядаються  Кабінетом 

Міністрів України  на  основі  експертних  висновків  Національної 

комісії   радіаційного  захисту  населення  України,  Національної 

Академії   наук   України,  спеціально  уповноважених  центральних 

органів  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я,  з питань 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аграрної політики, 

охорони  навколишнього  природного середовища за поданням обласних 

Рад  і  затверджуються  Верховною  Радою  України. { Частина п'ята 

статті  2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 

06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Перелік  населених  пунктів, віднесених до зон радіоактивного 

забруднення,  та  дані  щорічних  дозиметричних  паспортизацій  із 

зазначенням очікуваних доз  опромінення  населення  оприлюднюються 

Кабінетом Міністрів  України  один  раз  на три роки,  починаючи з 

2009  року.  {  Статтю  2  доповнено  частиною  згідно  із Законом 

N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008 }

     Карти  зазначених  зон, перелік населених пунктів, віднесених 

до  цих  зон,  та  дані  щорічних  дозиметричних  паспортизацій із 

зазначенням  очікуваних  доз опромінення населення один раз на три 

роки  публікуються  в загальнодержавних та регіональних друкованих 

засобах   масової   інформації   і   зберігаються   у  відповідних 

центральних  та  місцевих органах державної влади. { Частина сьома 

статті 2 в редакції Закону N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008 } 

 

     Стаття 3. Умови проживання і трудової діяльності населення 

               без обмежень за радіаційним фактором 

 

     Умовою  проживання  і  трудової  діяльності  населення    без 

обмежень за радіаційним фактором є одержання додаткової за рахунок 

забруднення  території  радіоактивними  ізотопами  дози,  яка   не 

перевищує рівня опромінення 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік.

     В'їзд  у  зони  відчуження  і  безумовного    (обов'язкового) 

відселення для  постійного  проживання  забороняється.  Проживання 

населення у цих зонах дозволяється лише до завершення  відселення. 

Порядок в'їзду для  постійного  проживання  в  зону  гарантованого 

добровільного  відселення  визначається    спеціальним    рішенням 

Кабінету Міністрів України.

     Направлення  молодих  спеціалістів  після  закінчення   вищих 

навчальних закладів, професійних навчально-виховних  закладів  для 

роботи  в  зонах   відчуження,   безумовного   (обов'язкового)   і 

гарантованого    добровільного    відселення    без    їх    згоди 

забороняється. { Частина третя  статті  3  із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 4. Підстави для відселення та право на  самостійне 

               переселення громадян з територій, які зазнали 

               радіоактивного забруднення 

 

     Підставами  для  відселення громадян з територій, які зазнали 

радіоактивного  забруднення,  є  положення  Концепції   проживання 

населення  на  територіях   України    з    підвищеними    рівнями 

радіоактивного забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи. 

Етапи відселення визначаються Концепцією.

     Населення, яке проживає у  зоні  безумовного  (обов'язкового) 

відселення, підлягає обов'язковому відселенню.

     Кожен  громадянин,  який  проживає  у   зоні    гарантованого 

добровільного відселення,  має  право  на  підставі  наданої  йому 

об'єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення 

і можливі їх наслідки для здоров'я самостійно приймати рішення про 

дальше проживання на цій території чи відселення.

     Громадянам,  які  прийняли  рішення  про  виїзд    із    зони 

гарантованого  добровільного  відселення,  створюються  умови  для 

відселення.

     Право  на  самостійне  переселення  (до  створення  умов  для 

відселення) мають громадяни, які проживають  у  зонах  безумовного 

(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також 

сім'ї,  які  проживають  у  зоні   посиленого    радіоекологічного 

контролю, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18  років,  за 

умови,  що  вони  за  медичними  показниками,  які    визначаються 

Міністерством охорони здоров'я України, проживати в  цій  зоні  не 

можуть,  або  у  разі  перевищення    індивідуальної    ефективної 

еквівалентної дози опромінення людини понад  70  мЗв  (7  бер)  за 

життя. { Частина  п'ята  статті  4 в редакції Закону N 2532-12 від 

01.07.92 }

     Громадяни, які  відселяються  або  самостійно  переселяються, 

користуються компенсаціями, передбаченими цим Законом.

     Відселення та  самостійне  переселення  дозволяється  лише  у 

місцевості,  які  не  віднесені  до  категорій  зон   радіоактивно 

забруднених територій  (стаття  2),  за  винятком  переселення  до 

близьких родичів.

     Порядок відселення та самостійного  переселення  ( 706-92-п ) 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

     Стаття 5. Умови реевакуації населення 

 

     Реевакуація населення провадиться  виключно  у  добровільному 

порядку після зниження  радіоактивного  забруднення  території  до 

рівня, який передбачає  безпечні  умови  проживання  без  обмежень 

відповідно до частини першої статті 3 цього  Закону.  Рішення  про 

реевакуацію населення приймається Кабінетом Міністрів  України  за 

висновками Національної  комісії  радіаційного  захисту  населення 

України. 

 

     Стаття 6. Якість продуктів харчування та 

               сільськогосподарської продукції 

 

     Продукти харчування та сільськогосподарська продукція, в яких 

вміст  радіонуклідів  не перевищує затверджених допустимих рівнів, 

вважаються придатними для реалізації та споживання.

     Допустимі рівні  вмісту  радіонуклідів у продуктах харчування 

та сільськогосподарській  продукції  затверджуються  Міністерством 

охорони  здоров'я  України  за погодженням з Національною комісією 

радіаційного захисту населення України.

     Продукція, вироблена   в  зонах  радіоактивного  забруднення, 

повинна  мати  сертифікат  відповідності  затвердженим  допустимим 

рівням  вмісту  радіонуклідів,  в якому зазначаються відомості про 

місце виробництва продукції,  вміст радіонуклідів, відповідального 

виробника цієї продукції і контролера, який перевірив її на  вміст 

радіонуклідів.

{ Стаття 6 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 7.  Заборона виробництва та реалізації радіоактивно 

                забрудненої продукції і  умови її  використання 

                та переробки 

 

     Виробництво та     реалізація     продукції,     радіоактивна 

забрудненість якої перевищує допустимі рівні вмісту радіонуклідів, 

за винятком продукції науково-виробничого та дослідного характеру, 

забороняються.

     У разі  неможливості  використання  та  переробки  продукції, 

забрудненої радіонуклідами понад затверджені допустимі рівні, вона 

підлягає вилученню та знищенню у порядку,  встановленому Кабінетом 

Міністрів  України,  з  відшкодуванням  пов'язаних  із  цим витрат 

виробниками забрудненої продукції.

{ Стаття 7 в редакції Закону  N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 8. Інформація про рівні радіоактивного забруднення 

 

     Кабінет  Міністрів  України  забезпечує  громадянам   України 

надання повної, своєчасної та  достовірної  інформації  про  рівні 

забруднення радіоактивними речовинами місцевостей,  на  яких  вони 

проживають або працюють, про ступінь забрудненості  радіонуклідами 

продуктів харчування та майна, про усі вимоги та умови  додержання 

режиму радіаційної безпеки.

     Органи громадського контролю можуть перевіряти  достовірність 

зазначеної інформації. 

 

                          Р о з д і л II 

 

              СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

     Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок 

               Чорнобильської катастрофи 

 

     Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

є:

     1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

- громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії  та 

її наслідків;

     2)  потерпілі  від  Чорнобильської  катастрофи  -  громадяни, 

включаючи дітей, які  зазнали  впливу  радіоактивного  опромінення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

     Стаття 10. Визначення осіб, які  належать  до  учасників 

                ліквідації наслідків аварії на 

                Чорнобильській АЕС 

 

     Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС 

вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь  у  будь-яких 

роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у  зоні 

відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, 

а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у  тому  числі 

проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також  тимчасово 

направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у 

зоні  відчуження,  включаючи  військовослужбовців *,    працівники 

державних, громадських, інших підприємств, установ  і  організацій 

незалежно від їх  відомчої  підпорядкованості,  а  також  ті,  хто 

працював не менше 14  календарних  днів  у  1986  році  на  діючих 

пунктах санітарної обробки населення і  дезактивації  техніки  або 

їх  будівництві.  Перелік  цих  пунктів   визначається   Кабінетом 

Міністрів України.

_____________________ 

     *   Тут  і  надалі  до  військовослужбовців  належать:  особи 

офіцерського  складу,  прапорщики,  мічмани,    військовослужбовці 

надстрокової служби, військовозобов'язані, призвані  на  військові 

збори,  військовослужбовці-жінки,  а  також  сержанти  (старшини), 

солдати  (матроси),   які   перебувають(перебували)   на   дійсній 

строковій службі у збройних силах, керівний  і  оперативний  склад 

органів  Комітету  державної  безпеки,  особи   начальницького   і 

рядового  складу  органів  внутрішніх   справ,   а   також   інших 

військових  формувань.  {  Примітка  до  статті  10  із   змінами, 

внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

{  Стаття 10 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92, із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від 

                Чорнобильської катастрофи 

 

     До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать: 

 

     1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на 

момент евакуації  перебували  у  стані  внутріутробного  розвитку, 

після  досягнення  ними  повноліття),  а  також  відселені  із зон 

безумовного   (обов'язкового)   і   гарантованого    добровільного 

відселення;

     2) особи,  які   постійно   проживали   на   територіях   зон 

безумовного   (обов'язкового)   та   гарантованого   добровільного 

відселення на день аварії або прожили за станом на  1  січня  1993 

року  на  території зони безумовного (обов'язкового) відселення не 

менше двох років,  а на території зони гарантованого добровільного 

відселення  -  не  менше  трьох років, та відселені або самостійно 

переселилися з цих територій;

     3) особи,  які  постійно  проживають або постійно працюють чи 

постійно  навчаються  у  зонах  безумовного   (обов'язкового)   та 

гарантованого  добровільного  відселення,  за  умови,  що  вони за 

станом  на  1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно 

навчалися  у  зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше 

двох  років,  а у зоні гарантованого добровільного відселення - не 

менше трьох років;

     4) особи,  які постійно проживають або постійно  працюють  чи 

постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили 

або  відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не менше 

чотирьох років;

     5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року 

не менше 14 календарних днів або не менше трьох  місяців  протягом 

1986-1987  років  за  межами зони відчуження на роботах з особливо 

шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором),  пов'язаними з 

ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися 

за  урядовими  завданнями.  Перелік  видів  робіт  і   місць,   де 

виконувалися зазначені роботи,  встановлюється Кабінетом Міністрів 

України;

     6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 

27  цього  Закону,  та  яким у дитячому віці встановлено причинний 

зв'язок  інвалідності  з  наслідками Чорнобильської катастрофи, за 

умови  проходження  переогляду у спеціалізованій медико-соціальній 

експертній  комісії  відповідно  до частини п'ятої статті 17 цього 

Закону.  {  Частину  першу статті 11 доповнено пунктом 6 згідно із 

Законом N 1767-IV ( 1767-15 ) від 15.06.2004 }

     Крім осіб,  зазначених  у  частині  першій  цієї  статті,  до 

потерпілих від  Чорнобильської  катастрофи  належать  неповнолітні 

діти,  зазначені  у  статті  27  цього  Закону.  Після  досягнення 

повноліття  (в  разі  одруження  або  влаштування  на   роботу   в 

передбачених   чинним   законодавством   випадках   до  досягнення 

повноліття - за  їх  бажанням  відповідно  з  часу  одруження  або 

влаштування   на   роботу)   визначення   статусу  потерпілих  від 

Чорнобильської   катастрофи   провадиться  на  умовах,  визначених 

частиною  першою  цієї  статті,  а  щодо  потерпілих, зазначених у 

пункті   6   частини  першої  цієї  статті,  визначення  категорії 

провадиться  відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього 

Закону.  { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законами  N  2400-III  (  2400-14  )  від  26.04.2001,  N  1767-IV 

( 1767-15 ) від 15.06.2004 }

{ Стаття 11 в редакції Законів N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР

від 06.06.96 } 

 

     Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, 

                пов'язаним    з    Чорнобильською    катастрофою, 

                частковою   або   повною  втратою  працездатності 

                громадян,     які      постраждали      внаслідок 

                Чорнобильської   катастрофи,   і   Чорнобильською 

                катастрофою 

 

     Причинний зв'язок    між    захворюванням,    пов'язаним    з 

Чорнобильською   катастрофою,   частковою   або   повною   втратою 

працездатності громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  і Чорнобильською катастрофою визнається  встановленим 

(незалежно   від   наявності   дозиметричних   показників   чи  їх 

відсутності),  якщо  його  підтверджено  під   час   стаціонарного 

обстеження   постраждалих   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи 

уповноваженою медичною  комісією  не  нижче  обласного  рівня  або 

спеціалізованими   медичними   установами   Міністерства   оборони 

України,  Міністерства внутрішніх справ  України,  Служби  безпеки 

України, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України.

     Неповнолітнім дітям,  зазначеним у статті 27 цього Закону,  в 

разі  захворювання  причинний  зв'язок  інвалідності  з наслідками 

Чорнобильської катастрофи  встановлюється  відповідно  до  частини 

першої цієї статті.

     На встановлення  причинного  зв'язку  між  погіршенням  стану 

здоров'я і встановленням інвалідності та наслідками Чорнобильської 

катастрофи мають право особи,  яким після досягнення повноліття не 

буде  надано  відповідно  до частини першої статті 11 цього Закону 

статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з числа:

     - зазначених у пункті 2 статті 27 цього Закону;

     - народжених після 26 квітня 1986 року від  батька,  який  на 

час  настання  вагітності  матері мав підстави належати до 1 або 2 

категорії  постраждалих,  або  матір'ю,  яка   на   час   настання 

вагітності або під час вагітності мала підстави належати до 1  або 

2 категорії постраждалих;

     - хворих на рак щитовидної залози.

{  Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, 

                завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

     Держава  бере  на  себе  відповідальність  за  завдану  шкоду 

громадянам та зобов'язується відшкодувати її за:  {  Абзац  перший 

частини першої  статті  13  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами 

та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     2)  втрату  годувальника,  якщо  його  смерть  пов'язана    з 

Чорнобильською катастрофою;

     3) матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім'ї  у 

зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до  цього  Закону 

та інших актів законодавства України.

     На державу  покладаються також зобов'язання щодо  своєчасного 

медичного  обстеження,  лікування  і  визначення  доз  опромінення 

учасників ліквідації наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи. { Частина  друга  статті 

13 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 06.06.96 } 

 

     Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали 

                внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

                для встановлення пільг і компенсацій 

 

     Для   встановлення  пільг  і  компенсацій  визначаються  такі 

категорії  осіб,  які   постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи:

     1)  інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи 

(статті  10,  11 і частина третя статті 12), щодо яких встановлено 

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок   Чорнобильської  катастрофи  на  променеву  хворобу,  - 

категорія  1;  {  Пункт  1  частини  першої  статті 14 із змінами, 

внесеними   згідно    із     Законом   N 2400-III ( 2400-14 )  від 

26.04.2001 }

     2) учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

АЕС, які працювали у зоні відчуження:

     - з моменту аварії до 1  липня  1986  року  -  незалежно  від 

кількості робочих днів;

     - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року  -  не  менше  5 

календарних днів;

     - у 1987 році  -  не  менше  14  календарних  днів,  а  також 

потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

     - евакуйовані у 1986  році  із  зони відчуження (в тому числі 

особи,   які   на   момент   евакуації    перебували    у    стані 

внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття); 

{  Абзац  п'ятий  пункту 2 статті 14 в редакції Закону N 230/96-ВР

від 06.06.96 }

     -  особи,  які  постійно  проживали  у    зоні    безумовного 

(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови 

про відселення, - категорія 2;

     3) учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

АЕС, які працювали:

     - у зоні відчуження з 1 липня 1986 року  по  31  грудня  1986 

року - від 1 до 5 календарних днів;

     - у зоні відчуження в 1987 році - від  1  до  14  календарних 

днів;

     -  у  зоні  відчуження  в  1988-1990  роках  -  не  менше  30 

календарних днів;

     -  на  діючих  пунктах  санітарної  обробки    населення    і 

дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14  календарних 

днів у 1986 році, { Абзац п'ятий частини першої  пункту  3  статті 

14 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені 

до категорії 2), які:

     -  постійно  проживали  на   територіях    зон    безумовного 

(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на  день 

аварії або які за станом на 1  січня  1993  року  прожили  у  зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років,  а  на 

території зони гарантованого добровільного відселення -  не  менше 

трьох  років  та  відселені  або  самостійно  переселилися  з  цих 

територій;

     -  постійно  проживають  або  постійно  працюють  чи постійно 

навчаються  у  зонах  безумовного (обов'язкового) та гарантованого 

добровільного відселення за умови,  що вони за станом на  1  січня 

1993  року  прожили  або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох  років,  а  у 

зоні  гарантованого  добровільного  відселення  -  не  менше трьох 

років,  -  категорія  3;  {  Абзац восьмий частини першої пункту 3 

статті 14 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4) особи,  які  постійно проживають або постійно працюють  чи 

постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили 

або відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не  менше 

чотирьох років, - категорія 4. { Пункт 4 частини першої статті  14 

в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Частина  перша  статті  14  в  редакції  Закону  N  2532-12  від 

01.07.92 }

     Крім  встановлених  цією  статтею  категорій  осіб,  право на 

пільги та компенсації,  передбачені цим Законом,  мають особи, які 

працювали  з  моменту  аварії  до  1  липня  1986 року не менше 14 

календарних  днів  або  не  менше трьох місяців протягом 1986-1987 

років  за  межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими 

умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися за урядовими 

завданнями. { Частина друга статті 14 в редакції Законів N 2532-12

від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     {  Частину  третю  статті  14  виключено  на  підставі Закону 

N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій 

та випробувань, у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної 

зброї, належать до категорії 1, або 2, або 3.  Порядок  визначення 

цих категорій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Громадяни,  які  захворіли  на    променеву    хворобу    або 

захворювання яких пов'язане з переопроміненням внаслідок будь-якої 

аварії, порушення правил експлуатації обладнання  з  радіоактивною 

речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних 

речовин, які  сталися  не з вини потерпілих,  якщо  такий  зв'язок 

встановлено медичними закладами, належать до категорій, зазначених 

у частині третій цієї статті. 

 

     Стаття 15. Підстави  для  визначення  статусу  громадян, 

                які постраждали  внаслідок   Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     Підставами  для  визначення  статусу   учасника    ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби)  у 

зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

     Підставою  для  визначення  статусу  евакуйованих   із   зони 

відчуження, відселених  і  тих,   які   самостійно   переселилися, 

відповідно до  статті  4  є  довідка  про  евакуацію,  відселення, 

самостійне переселення.

     Підставою    для    визначення    статусу    потерпілих   від 

Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  або   працюють    на 

забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на 

цих територіях.

     Видача довідок  про  період  роботи  (служби)  по  ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС,  а  також  на  територіях 

радіоактивного забруднення, про  заробітну  плату  за  цей  період 

здійснюється  підприємствами,    установами    та    організаціями 

(військкоматами),  а  про  період   проживання    на    територіях 

радіоактивного  забруднення,  евакуацію,  відселення,   самостійне 

переселення - органами місцевого самоврядування.

{  Частина  четверта  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із 

Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Визначення рівнів забруднення, доз  опромінення,  відновлення 

їх шляхом розрахунку здійснюється Кабінетом Міністрів  України  за 

поданням  відповідних  державних  органів  та  обласних  державних 

адміністрацій.

{ Стаття 15 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

                         Р о з д і л III 

 

        ЄДИНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

    ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

     Стаття 16. Організація єдиного  державного  обліку  осіб, 

                які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     З    метою    найбільш    ефективного    вирішення    завдань 

медико-соціального забезпечення осіб,  які  постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, створюється  Державний  реєстр  України 

(єдина  інформаційна  система),   до    складу    якого    входять 

соціологічні,  дозиметричні  і   медичні   підреєстри.   Складовою 

частиною  Державного  реєстру  України  є  Український  військовий 

реєстр  і  його  підрозділи,  що  ведуться  Міністерством  оборони 

України,  Міністерством  внутрішніх  справ  України   та   Службою 

безпеки України. { Частина перша статті 16 із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Головними завданнями Державного реєстру України є  здійснення 

контролю за станом здоров'я,  вивчення  найближчих  та  віддалених 

медичних  наслідків  у    осіб,    які    постраждали    внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.

     Міністерства  та  інші  центральні  органи  виконавчої влади, 

місцеві  державні  адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

громадські  організації передають у Державний реєстр України повну 

і  вичерпну  інформацію  щодо осіб, визначених статтями 10, 11, 27 

цього Закону, для включення в банк даних необхідних відомостей про 

календарні  строки  їх  роботи,  період проживання на радіоактивно 

забруднених територіях, про місце роботи, про дози опромінення.

{  Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Реєстраційний  номер    у    Державному    реєстрі    України 

повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за  місцем 

їх проживання або роботи.

     Громадянам гарантується збереження лікарської  таємниці  щодо 

відомостей, які знаходяться в Державному реєстрі України.

     Працівники Державного реєстру України несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством  за  розголошення  відомостей  щодо 

осіб, внесених до Державного реєстру України.

     Положення про організацію і функціонування Державного реєстру 

України   розробляється   спеціально  уповноваженими  центральними 

органами  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я, з питань 

ліквідації  наслідків  Чорнобильської катастрофи та затверджується 

Кабінетом Міністрів України.

{  Частина  сьома  статті  16  в  редакції Законів N 230/96-ВР від 

06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

{ Стаття 16 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

     Стаття 17. Організація медичного обстеження і оздоровлення 

                осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні 

органи  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я,  праці  та 

соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого   самоврядування,   громадські  організації  організують 

щорічне  медичне  обстеження (диспансеризацію), санаторно-курортне 

лікування  всіх  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,    запроваджують    систему   радіаційно-екологічного, 

медико-генетичного, медико-демографічного моніторингу на території 

України.  Цими  органами у регіонах найбільшого зосередження осіб, 

які  постраждали,  створюються спеціалізовані центри, в тому числі 

дитячі,   для   обстеження,   лікування,   соціально-психологічної 

реабілітації та профорієнтації потерпілих осіб.

{  Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Медикаменти  і  медичне  обладнання,  які  надходять цільовим 

призначенням на території радіоактивного забруднення,  а також для 

спеціалізованих  медичних закладів (в тому числі дитячих),  в яких 

проходять   лікування   постраждалі    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи  (незалежно  від  місця  їх  розташування  на території 

України), звільняються від усіх видів оподаткування і сплати мита. 

Перелік  таких  спеціалізованих медичних закладів визначає Кабінет 

Міністрів  України.  {  Частина  друга статті 17 в редакції Закону 

N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Громадяни,  які    постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи,  зобов'язані  проходити  обов'язкове   обстеження    в 

медичних закладах.

     Громадяни,  які  стали  інвалідами  внаслідок  Чорнобильської 

катастрофи,   переогляд  у  медико-соціальній  експертній  комісії 

проходять  залежно  від  рівнів  розладу  функцій  організму,   що 

встановлюється зазначеною комісією,  через 3-5 років.  При стійких 

незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій  органів  і 

систем  організму,  неефективності будь-яких видів реабілітаційних 

заходів, а також після досягнення пенсійного віку, в тому числі на 

пільгових умовах, група інвалідності встановлюється безстроково. 

{ Частина четверта статті 17 в редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     Потерпілі  діти,  яким  було  встановлено  причинний  зв'язок 

інвалідності  з  наслідками  Чорнобильської  катастрофи, проходять 

переогляд  у  спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії 

по  досягненні  ними  18  років, незалежно від терміну, на який їм 

було  встановлено  інвалідність  у  дитячому  віці.  {  Статтю  17 

доповнено  частиною  згідно  із Законом N 2400-III ( 2400-14 ) від 

26.04.2001 }

     Громадянам,  які  перенесли  променеву  хворобу    будь-якого 

ступеня і  внаслідок  цього  стали  інвалідами  I  або  II  групи, 

інвалідність встановлюється безстроково незалежно від віку.

     За бажанням інвалідів їх переогляд  проводиться  в  будь-який 

час.

     У  разі  якщо  при  черговому  переогляді у медико-соціальній 

експертній  комісії  громадянам  не  підтверджено  будь-яку  групу 

інвалідності, зазначеним громадянам гарантується  працевлаштування 

чи  перекваліфікація. { Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно 

із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 18. Норми харчування у спеціалізованих лікувальних, 

                лікувально-санаторних і курортних закладах 

 

     Для  громадян,  які  постраждали  внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи,  Кабінетом  Міністрів  України    за    рекомендаціями 

спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у 

сфері    охорони    здоров'я    встановлюються   додаткові   норми 

раціонального    харчування    у    спеціалізованих   лікувальних, 

лікувально-санаторних і курортних закладах.

{  Стаття  18  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 231-V 

( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

 

                          Р о з д і л IV 

 

           СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

               ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. 

                  ЗАГАЛЬНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ 

 

     Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які 

                постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

     Компенсації  та  пільги,  встановлені  в   даному    розділі, 

стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  відповідно до встановлених категорій. { Частина перша 

статті  19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 

06.06.96 } 

 

 

     {  Частину  другу  статті  19  виключено  на  підставі Закону 

N 230/96-ВР від  06.06.96 } 

 

 

     Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, 

                віднесеним до категорії 1 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  1  (пункт  1  статті 14), 

надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

перший частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

     2)   безплатне   позачергове  зубопротезування  (за  винятком 

зубопротезування  із  дорогоцінних  металів  та  прирівняних    по 

вартості до них, що визначається  Міністерством  охорони  здоров'я 

України);  { Пункт  2  частини  першої статті 20 в редакції Закону 

N 2532-12 від 01.07.92 }

     3) першочергове  обслуговування  у  лікувально-профілактичних 

закладах та аптеках;

     4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок 

або      одержання      компенсації      вартості     самостійного 

санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та 

порядок      виплати     компенсації     вартості     самостійного 

санаторно-курортного  лікування  визначаються  Кабінетом Міністрів 

України;  {  Пункт  4  частини першої статті 20 в редакції Законів 

N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     5) користування при виході на пенсію та  зміні  місця  роботи 

поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

     6)  щорічне  медичне  обслуговування,   диспансеризація    із 

залученням необхідних спеціалістів,  лікування  в  спеціалізованих 

стаціонарах;

     7) переважне   право  залишення  на  роботі  при  вивільненні 

працівників у зв'язку  із  змінами  в  організації  виробництва  і 

праці,  в  тому  числі  при    ліквідації,    реорганізації    або 

перепрофілюванні підприємства, установи,  організації,  скороченні 

чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

     У разі  вивільнення  працівників  у  зв'язку  з  ліквідацією, 

реорганізацією  або  перепрофілюванням  підприємства,    установи, 

організації, скороченням  чисельності  або  штату  працівників  їм 

виплачується  допомога  в  розмірі  трикратної    середньомісячної 

заробітної плати, а також зберігається за  їх  бажанням  посадовий 

оклад, тарифна ставка (оклад)  на  новому  місці  роботи,  але  не 

більше одного  року.  Їм  також  гарантується  працевлаштування  з 

урахуванням їх побажань або  можливість  навчання  нових  професій 

(спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку  середньої 

заробітної  плати  за  останнім  місцем  роботи  за  весь   період 

перепідготовки, але не більше одного року.

     При  переведенні  у  зв'язку   із    станом    здоров'я    на 

нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця 

між  попереднім  заробітком  і  заробітком  на  новій  роботі   до 

встановлення  інвалідності  або  одужання, але  не більше   одного 

року;

{ Пункт 7 частини першої статті 20 в редакції Закону N 2532-12 від 

01.07.92 }

     8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в  розмірі 

100  процентів  середньої  заробітної    плати    незалежно    від 

страхового  стажу;  { Пункт 8 частини першої статті 20 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }

  9)  виплата  працюючим  інвалідам  допомоги  по    тимчасовій 

 непрацездатності  до  4  місяців  підряд  або  до  5  місяців    у 

 календарному році;

     10)   позачергове   забезпечення   жилою   площею  осіб,  які 

 потребують  поліпшення житлових умов (включаючи сім'ї загиблих або 

 померлих   громадян).   Особи,   зазначені   в    цьому    пункті, 

 забезпечуються жилою площею протягом року з дня подання заяви, для 

 чого  місцеві  Ради  щорічно   виділяють   15   відсотків   усього 

 збудованого   житла  (в  тому  числі  підприємствами,  установами, 

 організаціями  незалежно  від  форми власності). Кабінет Міністрів 

 України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям цільовим 

 призначенням капітальні вкладення відповідно до  кількості  сімей, 

 що  потребують поліпшення житлових умов.  Фінансування будівництва 

 здійснюється  з  Державного бюджету України. { Абзац перший пункту 

 10 частини першої статті 20 в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 

 такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 

 які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 

 громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 

 комунальних квартирах.

     Особам,  які  перенесли  променеву хворобу будь-якого ступеня 

 або  стали  інвалідами  внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  які 

 потребують поліпшення  житлових  умов,  надається  додаткова  жила 

 площа у вигляді окремої кімнати. { Абзац третій  пункту 10 частини 

 першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 

 розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими  цим  пунктом пільгами щодо забезпечення житлом 

 громадяни  мають  право  скористатися  лише  один  раз; { Пункт 10 

 частини  першої  статті  20  доповнено  абзацом  п'ятим  згідно із 

 Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     11)   50-процентна   знижка   плати  за  користування  житлом 

 (квартирної  плати,  плати  за  утримання  будинків), комунальними 

 послугами  (газ,  електрична  і  теплова енергія,  водопостачання, 

 водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм  споживання, 

 передбачених  законом,  телефоном (абонентна плата,  оплата послуг 

 електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів 

 при  посекундному обліку їх тривалості).  Зазначені у цьому пункті 

 пільги  надаються  також  членам  сімей   громадян,   постраждалих 

 внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  у  жилих 

 будинках  (квартирах)  усіх   форм   власності   в   межах   норм, 

 передбачених  законом.  До членів сімей громадян,  які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи,  належать: дружина (чоловік), 

 неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом 

 з  постраждалою  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  особою   - 

 інвалідом  I  групи та доглядає за нею,  за умови,  що ця особа не 

 перебуває  у  шлюбі;  особа,  яка  знаходиться  під   опікою   або 

 піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом 

 з  ним.  {  Абзац  перший  пункту  11  частини першої статті 20 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2532-12 від 01.07.92; в 

 редакції  Законів N 230/96-ВР від 06.06.96, N 2400-III ( 2400-14 ) 

 від 26.04.2001, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

  

 

 

     { Абзац  другий пункту 11 частини першої  статті 20 виключено 

 на підставі Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

  

 

 

     Особам, які проживають у будинках, що не  мають  центрального 

 опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного 

 в межах норм, встановлених для продажу населенню.

     У   разі   проживання   у  гуртожитку  оплата  за  проживання 

 провадиться  у розмірі 50 процентів встановленої плати; { Пункт 11 

 частини  першої  статті  20  доповнено абзацом четвертим згідно із 

 Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     12)  передача безплатно в приватну власність займаних ними та 

 їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового 

 фонду  незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом 

 сім'ї  наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз; 

 {  Пункт 12 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     13) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів 

 I  групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II 

 групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, 

 відсутності   у   них   протипоказань  до  керування  автомобілем; 

 позачергове  пільгове  забезпечення автомобілем інвалідів II групи 

 за  наявності  медичних  показань  та протипоказань до керування з 

 правом  передачі  керування  автомобілем  члену сім'ї. Інваліди II 

 групи  за відсутності відповідних медичних показань мають право на 

 безоплатне  або  на  пільгових  умовах забезпечення автомобілем, а 

 також  інваліди  III  групи  за  наявності  медичних показань - на 

 забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування 

 ним  -  на  пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та 

 умови  забезпечення  автомобілем  визначаються Кабінетом Міністрів 

 України;  {  Пункт  13 частини першої статті 20 в редакції Законів 

 N 230/96-ВР від 06.06.96, N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009 }

     14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з 

 обов'язковим прикріпленням  до  відповідних  магазинів  за  місцем 

 проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів  вартості 

 продуктів  харчування  за  медичними   нормами,    встановлюваними 

 Міністерством охорони здоров'я України;

     15)   безплатне   користування   всіма   видами  міського  та 

 приміського  транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць 

 для  пасажирів  не  більше  9)  на  території  України; { Пункт 15 

 частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N  2532-12  від  01.07.92,  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     16) одержання лікарняного листка на весь період  лікування  в 

 санаторіях і спеціалізованих лікувальних  закладах  з  урахуванням 

 часу проїзду туди й  назад,  з  виплатою  допомоги  по  державному 

 соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за  чий  рахунок 

 видано путівку;

     17) позачергове обов'язкове забезпечення  їх  дітей місцями у 

 дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості; 

 

 

     {  Дію  пункту 18 частини першої статті 20 зупинено у частині 

 звільнення  від  сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і 

 податку   на   добавлену   вартість   з   товарів,   що  ввозяться 

 (пересилаються)  на  митну  територію  України згідно із Законом N 

 581/96-ВР від 11.12.96 }

{ Пункт 18 частини першої статті 20  втратив  чинність  в  частині 

 звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних  зборів  і 

 податку  на  добавлену  вартість   з   підакцизних   товарів,   що 

 імпортуються на підставі Закону N 498/95-ВР від 22.12.95 } 

 { Зупинено дію з 06.01.93 пункту 18 статті 20 в частині звільнення 

 від оподаткування доходів згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93 }

     18 ) звільнення від сплати податків і мита всіх видів; 

 

 

     19) безплатний проїзд один раз на рік  до  будь-якого  пункту 

 України і назад автомобільним  або  повітряним,  або  залізничним, 

 або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків; 

 { Пункт 19 частини першої статті 20 в редакції  Закону  N  2532-12

 від 01.07.92 }

     20)   обов'язкове   (протягом   року   після  подання  заяви) 

 відведення  місцевими Радами земельних ділянок для індивідуального 

 житлового будівництва для тих,  хто потребує  поліпшення  житлових 

 умов  та  перебуває  на  квартирному  обліку,  а  також відведення 

 земельних ділянок для ведення особистого підсобного  господарства, 

 садівництва  і  городництва,  будівництва індивідуальних гаражів і 

 дач;  {  Пункт  20  частини  першої  статті  20  в редакції Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  21  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     22) використання чергової відпустки у зручний для них час,  а 

 також отримання додаткової  відпустки  із  збереженням  заробітної 

 плати строком 14 робочих днів на рік;

     23)  позачерговий  протягом року вступ до житлово-будівельних 

 (житлових) кооперативів для тих,  хто потребує поліпшення житлових 

 умов,  до кооперативів по будівництву та експлуатації  колективних 

 гаражів,   стоянок  для  транспортних  засобів  та  їх  технічного 

 обслуговування,  до  садівницьких  товариств,  а  також  право  на 

 позачергове  придбання  садових  будинків  або  матеріалів  для їх 

 будівництва,  для індивідуальної  забудови.  У  випадку  одержання 

 житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо 

 житлові умови  поліпшились  настільки,  що  відпали  підстави  для 

 надання іншого жилого приміщення.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами  по  забезпеченню  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз;

{  Пункт 23 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     24)   першочергове   обслуговування   на   підприємствах,   в 

 установах,   організаціях  зв'язку,  технічного  обслуговування  і 

 ремонту    транспортних    засобів,   служби   побуту,   торгівлі, 

 громадського    харчування,   житлово-комунального   господарства, 

 міжміського транспорту;

     25) першочергове придбання  промислових  товарів  підвищеного 

 попиту, в тому числі легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторного 

 човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа 

 у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

     26)  вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, 

 професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного 

 навчання  з обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, 

 хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та 

 розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від 

 місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні 

 та  професійно-технічні  заклади  освіти  з  відзнакою (відмінними 

 оцінками),  приймаються  без екзаменів до державних вищих закладів 

 освіти  за  результатами  співбесіди. Зазначені особи навчаються в 

 цих закладах освіти за рахунок держави; { Пункт 26 частини  першої 

 статті  20  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

 01.07.92;  в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, 

 внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

 зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

 Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту,  а 

 також на обслуговування службами соціального захисту  вдома,  якщо 

 хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

     У   разі   неможливості   організації  такого  обслуговування 

 закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з 

 доглядом за хворим;

{  Пункт  27 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно 

 із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 

 вартості його встановлення; 

  

 

 

     {  Пункт  29  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     {  Пункт  30  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     31) оплата лікарняних листків по тимчасовій  непрацездатності 

 особам,  які  є  учасниками  ліквідації  наслідків    аварії    на 

 Чорнобильській АЕС, нараховується  за  їх  бажанням  з  середнього 

 фактичного заробітку, який  вони  одержували  під  час  роботи  по 

 ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  без  обмеження 

 двома тарифними ставками або посадовими окладами.

     У такому ж порядку оплата лікарняних  листків  провадиться  і 

 особам,  тимчасова  непрацездатність  яких    настала    внаслідок 

 загального захворювання. 

  

 

 

     {  Пункт  32  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     Пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, 

 поширюються на неповнолітніх дітей померлих  громадян,  віднесених 

 до   категорії   1,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 

 катастрофою.   Пільги,   передбачені   пунктом   26  цієї  статті, 

 поширюються   на   неповнолітніх  дітей  громадян,  віднесених  до 

 категорії  1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і   27   цієї   статті,  надаються  дружині  (чоловіку)  померлого 

 громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 

 або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 

 (чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 

 Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 

 видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

 України.  {  Частина друга статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від  06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2400-III 

 ( 2400-14 ) від 26.04.2001, N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005 } 

 

 

     Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 2 

 

 

     Особам,  віднесеним до  категорії  2  (пункт  2  статті  14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

 перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

 06.06.96 } 

 

 

     {  Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2007 рік 

 в  частині  надання  безпроцентних  та  пільгових  позик згідно із 

 Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення 

 Конституційного  Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 {  Дію  пункту  1  частини першої статті 21 зупинено на 2006 рік в 

 частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом 

 N  3235-IV  (  3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 21 

 зупинено  на  2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на 

 індивідуальне  житлове  (кооперативне)  будівництво  з  розрахунку 

 13,65  квадратного  метра  на  кожного члена сім'ї з погашенням 50 

 процентів   позики   за   рахунок   державного  бюджету,  а  також 

 безпроцентної   позики   для   будівництва   садових  будинків  та 

 благоустрою  садових  ділянок,  будівництва індивідуальних гаражів 

 громадянами,  віднесеними  до  категорії  1  осіб, які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної 

 позики  для  організації  підприємницької  діяльності, селянського 

 (фермерського)  господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 

 і  2  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 згідно  із  Законом  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Дію 

 пункту  1  статті  21  зупинено  на  2000  рік в частині одержання 

 безпроцентної   позики  на  індивідуальне  житлове  (кооперативне) 

 будівництво  з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена 

 сім'ї  з  погашенням  50  процентів  позики  за рахунок державного 

 бюджету,  а  також  безпроцентної  позики  для будівництва садових 

 будинків    та    благоустрою    садових    ділянок,   будівництва 

 індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 

 надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 

 діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 

 віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 

 Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 ) 

 від  17.02.2000  } { Дію пункту 1 статті 21 зупинено на 1999 рік в 

 частині  одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове 

 (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на 

 кожного  члена  сім'ї  з погашенням 50 процентів позики за рахунок 

 державного  бюджету,  а також безпроцентної позики для будівництва 

 садових  будинків  та  благоустрою  садових  ділянок,  будівництва 

 індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 

 надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 

 діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 

 віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи  згідно із Законом N 378-XIV ( 378-14 ) 

 від 31.12.98 }

     1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 

 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20; { Пункт 

 1  частини  першої  статті  21  із  змінами,  внесеними  згідно із 

 Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Зупинено дію з 06.01.93 пункту 1 частини першої статті  21  щодо 

 пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20 цього Закону  згідно   з 

 Декретом N 43-93 від 30.04.93 } 

 

 

     2)   першочергове   безоплатне   надання  санаторно-курортних 

 путівок   або  путівок  на  відпочинок  чи  одержання  компенсації 

 вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 

 надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 21 в редакції 

 Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 21 додатково див. Закони 

 N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96, N 404/97-ВР від 

 27.06.97,  N  796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV ( 378-14 ) від 

 31.12.98,  N  1458-III  (  1458-14  )  від  17.02.2000, N 2120-III 

 ( 2120-14 ) від 07.12.2000 }

     3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

 поліпшення житлових умов.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 

 такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 

 які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 

 громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 

 комунальних квартирах.

     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 

 розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз;  {  Пункт  3  частини 

 першої статті 21 доповнено абзацом  четвертим  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до 

 будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, 

 або залізничним, або водним транспортом; { Пункт 4 частини  першої 

 статті 21 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 

 вартості його встановлення;

     6) забезпечення   продуктами  харчування  за   фізіологічними 

 нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних  магазинів  за 

 місцем проживання. Зазначеним особам  компенсується  25  процентів 

 вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, 

 встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України; { Пункт 6 

 частини  першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами 

 N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 21 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     8)   відшкодування  у  встановленому  законодавством  порядку 

 втраченого заробітку,  який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо 

 захворювання або каліцтво,  що  виникли  у  зв'язку  з  виконанням 

 робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській 

 АЕС,  призвели до стійкої втрати професійної  працездатності  (без 

 встановлення інвалідності),  що встановлено уповноваженою медичною 

 комісією;  {  Пункт  8  частини першої статті 21 в редакції Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     

          9)  безплатне  користування  всіма   видами    міського    та 

 приміського транспорту (крім таксі) на   території   України   для 

 учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

 належать до категорії 2. { Пункт 9  частини  першої  статті  21  в 

 редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 

 поширюються  на  неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених 

 до   категорії   2,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 

 катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і   27   статті   20,   надаються   дружині  (чоловіку)  померлого 

 громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 

 або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 

 (чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 

 Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 

 видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

 України.  {  Частина друга статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із  Законом  N 2400-III 

 ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

 

 

     Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 3 

 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  3  (пункт  3  статті 14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

 перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 

 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації 

 наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 

 3; { Пункт 1 статті 22 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною 

 путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  одержання компенсації 

 вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 

 надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 22 в редакції 

 Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 22 додатково див. Закони 

 N  126/95-ВР  від  06.04.95, N 404/97-ВР від 27.06.97, N 796/97-ВР

 від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14  )  від 31.12.98, N 1458-III 

 (   1458-14   )  від  17.02.2000,  N  2120-III  (  2120-14  )  від 

 07.12.2000 }

     3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без 

 збереження  заробітної  плати  одному  з  батьків,    які    мають 

 неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон  радіоактивного 

 забруднення;

     4)  першочерговий  вступ  до  житлово-будівельних  (житлових) 

 кооперативів  для  тих,  хто  потребує  поліпшення  житлових умов; 

 { Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 

  

 

 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     6)   зарахування  поза  конкурсом  при  одержанні  позитивних 

 оцінок на  вступних  екзаменах  у  заклади  освіти  осіб  з  числа 

 потерпілих   від  Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  на 

 територіях радіоактивного забруднення  і  направлені  на  навчання 

 згідно   з   планом   цільової   підготовки   або   договорами   з 

 підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

     Студентам із  числа  потерпілих від Чорнобильської катастрофи 

 гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також 

 виплата  підвищеної  стипендії в порядку та розмірах, встановлених 

 Кабінетом  Міністрів  України,  незалежно  від  місця  навчання на 

 території  України;  { Абзац другий пункту 6 частини першої статті 

 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Пункт 6 частини першої статті 22 із  змінами,  внесеними  згідно 

 із  Законом  N 2532-12 від 01.07.92; в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     8) пріоритетне забезпечення промисловими  товарами  тривалого 

 користування,  перелік  і  порядок  продажу   яких    визначається 

 Кабінетом Міністрів України;

     9) взяття на квартирний  облік  громадян,  які  проживають  у 

 комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;

     10) передача в особисту власність  жилих  будинків  та  жилих 

 приміщень  державного  і  громадського  житлового  фонду,  в   які 

 відселені або самостійно  переселилися  громадяни,  відповідно  до 

 статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі;

     11)  передача  громадянам, які відпрацювали на території зони 

 гарантованого  добровільного  відселення  не  менш  як  три  роки, 

 безплатно в приватну власність квартир  (будинків)  державного  та 

 громадського  житлового  фонду,  які  вони  займають  у  цій зоні; 

 {  Пункт 11 частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  12  частини  першої статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     13)   особам,   які  постійно  проживають  до  відселення  чи 

 самостійного переселення або постійно працюють  на  території  зон 

 відчуження,    безумовного    (обов'язкового)    і   гарантованого 

 добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 

 1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні  безумовного 

 (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні 

 гарантованого  добровільного відселення - не менше трьох років,  - 

 надання  пільг,  передбачених  пунктом  18  статті  20,  а   також 

 позачергове  безоплатне  надання  санаторно-курортних  путівок або 

 одержання компенсації вартості  самостійного  санаторно-курортного 

 лікування.  Порядок  надання  путівок,  розмір  та порядок виплати 

 компенсації вартості самостійного  санаторно-курортного  лікування 

 визначаються  Кабінетом  Міністрів  України;  {  Пункт  13 частини 

 першої   статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами 

 N  2532-12  від  01.07.92,  N  230/96-ВР  від 06.06.96; в редакції 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{  Щодо  дії  пункту  13  частини  першої статті 22 додатково див. 

 Закони  N  126/95-ВР  від  06.04.95,  N  404/97-ВР  від  27.06.97, 

 N 796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, 

 N  1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, N 2120-III ( 2120-14 ) від 

 07.12.2000 }

     14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного  в 

 межах  норм,  встановлених  для  продажу  населенню,  особам,  які 

 проживають на територіях радіоактивного забруднення до  відселення 

 у  будинках, що не мають центрального опалення; { Пункт 14 частини 

 першої   статті   22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     15) звільнення від плати за землю. { Частину першу статті  22 

 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 }

     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 

 поширюються  на  неповнолітніх  дітей  померлих  громадян  з числа 

 учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, 

 віднесених до категорії 3,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

 катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і 27 статті 20,  надаються дружині (чоловіку) померлих громадян  з 

 числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

 віднесених  до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

 катастрофою,  або  опікуну  (на  час  опікунства)  дітей  померлих 

 громадян.  Дружині  (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого 

 пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також опікуну дітей 

 померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом 

 Міністрів України. { Частина друга статті 22 із змінами, внесеними 

 згідно  із  Законом  N  2532-12  від 01.07.92, в  редакції  Закону 

 N  230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

 

 

ПродовженняЗ А К О Н  У К Р А Ї Н И 

 

Про статус і соціальний захист громадян, які 

         постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Верховна Рада УРСР;  Закон  вiд 28.02.1991  № 796-XII

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200 ) 

 

 { Вводиться в дію Постановою ВР 

   N 797-XII ( 797-12 ) від 28.02.91, ВВР, 1991, N 16, ст.201 } 

 

 { В редакції Закону 

   N 2001-XII ( 2001-12 ) від 19.12.91, ВВР, 1992, N 13, ст.178 } 

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законом 

   N 2532-XII ( 2532-12 ) від 01.07.92, ВВР, 1992, N 37, ст.543 

                                 Декретами 

   N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.76 

   N 29-93 від 26.03.93, ВВР, 1993, N 20, ст.217 

   N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281 

                                   Законами 

   N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 

   N 3285-XII ( 3285-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.305 

   N 3328-XII ( 3328-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.343 

   N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111 

   N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N  3, ст. 11 

   N 96/96-ВР  від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 

   N 230/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.162 

   N 581/96-ВР від 11.12.96, ВВР, 1997, N  6, ст. 45 

   N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст. 207 

   N 796/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, N 21, ст. 109 

   N 378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.59 

   N 563-XIV  (  563-14 ) від 25.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.174 

   N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, 

                                                          ст.121 } 

 

  { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного 

                                                            Суду

    N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) від 25.10.2000 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 

  N 2399-III ( 2399-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 27, ст.134 

  N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.140 

  N 2638-III ( 2638-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44. ст.230 

  N 3054-III ( 3054-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.199 

  N  429-IV  (  429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 

  N 1767-IV  ( 1767-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.445 

  N 2321-IV  ( 2321-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N  9, ст.181 

  N 2454-IV  ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259

  N 2603-IV  ( 2603-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338 

  N 3108-IV  ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N  1, ст.18 

  N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, 

                                                           ст.96 

  N 3421-IV  ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 

  N  231-V   (  231-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.485 

  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 } 

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 

            N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 

                                - зміни діють по 31 грудня 2008 року 

  N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.232 } 

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

  N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 

  N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  8, ст.62 } 

 

 

     Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів  людей.  У 

багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні 

та економічні умови. Україну оголошено  зоною  екологічного  лиха. 

Створення  системи  надійного  захисту   людей    від    наслідків 

Чорнобильської катастрофи потребує залучення  значних  фінансових, 

матеріальних та наукових ресурсів.

     Цей  Закон  визначає  основні   положення   щодо   реалізації 

конституційного   права   громадян,   які   постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  на  охорону  їх  життя  і  здоров'я та 

створює  єдиний  порядок  визначення  категорій  зон  радіоактивно 

забруднених територій, умов проживання і  трудової  діяльності  на 

них,  соціального  захисту  потерпілого  населення.  {   Преамбулу 

доповнено  абзацом  другим  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 } 

 

                          Р о з д і л I 

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

     Стаття 1. Мета та основні завдання Закону 

 

     Закон спрямований   на   захист   громадян,  які  постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та розв'язання пов'язаних  з 

нею   проблем   медичного  і  соціального  характеру,  що  виникли 

внаслідок радіоактивного забруднення території.

     Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці  на 

забруднених територіях базується на принципах:

     пріоритету   життя  та  здоров'я  людей,  які  потерпіли  від 

Чорнобильської  катастрофи,  повної  відповідальності  держави  за 

створення безпечних і нешкідливих умов праці;

     комплексного    розв'язання    завдань    охорони   здоров'я, 

соціальної політики і використання забруднених територій на основі 

державних  цільових  програм  з  цих  питань  та  урахування інших 

напрямів  економічної  та  соціальної політики, досягнень в галузі 

науки  та охорони навколишнього середовища; { Абзац третій частини 

другої  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV 

( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

     соціального  захисту  людей,  повного   відшкодування   шкоди 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     використання  економічних  методів  поліпшення  життя  шляхом 

проведення  політики  пільгового   оподаткування   громадян,   які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об'єднань;

     здійснення  заходів  щодо   професійної   переорієнтації   та 

підвищення кваліфікації постраждалого населення;

     забезпечення  координації   діяльності   державних   органів, 

установ, організацій та об'єднань  громадян,  що  вирішують  різні 

проблеми соціального  захисту  постраждалого  населення,  а  також 

співробітництва і проведення консультацій між державними  органами 

і  постраждалими  (їх  представниками),  між   усіма   соціальними 

групами  під  час  прийняття  рішень  з  соціального  захисту   на 

місцевому та державному рівнях;

     міжнародного  співробітництва  в  галузях  охорони  здоров'я, 

соціального  захисту,  охорони   праці,   використання   світового 

досвіду організації роботи з цих питань.

{ Стаття 1 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно 

               забруднених територій 

 

     Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей  грунтів, 

міри  перевищення  природного  доаварійного   рівня    накопичення 

радіонуклідів  у  навколишньому  середовищі,  пов'язаних  з   ними 

ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог 

щодо   здійснення   радіаційного   захисту   населення   та  інших 

спеціальних   заходів,   з   урахуванням  загальних  виробничих  і 

соціально-побутових відносин, територія, що зазнала радіоактивного 

забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, поділяється на 

зони.

     Такими зонами є:

     1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію 

населення в 1986 році;

{  Офіційне  тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 2 

див.  в  Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) 

від 25.10.2000 }

     2) зона   безумовного  (обов'язкового)  відселення    -    це 

територія,  що  зазнала  інтенсивного  забруднення   довгоживучими 

радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту  понад  доаварійний 

рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або  стронцію  від 

3,0 Кі/км2 та вище, або  плутонію  від  0,1  Кі/км2  та  вище,  де 

розрахункова ефективна  еквівалентна  доза  опромінення  людини  з 

урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших 

факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу,  яку 

вона одержувала у доаварійний період;

     3) зона гарантованого добровільного відселення - це територія 

з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень  ізотопами 

цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, 

або плутонію від 0,01 до  0,1  Кі/км2, де  розрахункова  ефективна 

еквівалентна доза опромінення людини  з  урахуванням  коефіцієнтів 

міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 

1,0 мЗв (0,1 бер)  за  рік  понад  дозу,  яку  вона  одержувала  у 

доаварійний період;

     4) зона посиленого радіоекологічного контролю - це  територія 

з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень  ізотопами 

цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, 

або плутонію від 0,005 до 0,01  Кі/км2 за умови,  що  розрахункова 

ефективна  еквівалентна  доза  опромінення  людини  з  урахуванням 

коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини  та  інших  факторів 

перевищує  0,5  мЗв  (0,05  бер)  за  рік  понад  дозу,  яку  вона 

одержувала  у  доаварійний  період.

{  Частина  друга  статті  2  в  редакції  Закону  N  2532-12  від 

01.07.92 }

     Додаткові критерії забрудненості грунту радіонуклідами можуть 

встановлюватись  Національною  комісією    радіаційного    захисту 

населення  України  з  наступним  затвердженням  Верховною   Радою 

України. { Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно  із 

Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Критерії,  за якими провадиться розмежування  категорій  зон, 

встановлюються  Національною  комісією  по  радіаційному   захисту 

населення  України. {  Частина четверта статті 2 в редакції Закону 

N 2532-12 від 01.07.92 }

     Межі  цих  зон  встановлюються  та  переглядаються  Кабінетом 

Міністрів України  на  основі  експертних  висновків  Національної 

комісії   радіаційного  захисту  населення  України,  Національної 

Академії   наук   України,  спеціально  уповноважених  центральних 

органів  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я,  з питань 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аграрної політики, 

охорони  навколишнього  природного середовища за поданням обласних 

Рад  і  затверджуються  Верховною  Радою  України. { Частина п'ята 

статті  2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 

06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Перелік  населених  пунктів, віднесених до зон радіоактивного 

забруднення,  та  дані  щорічних  дозиметричних  паспортизацій  із 

зазначенням очікуваних доз  опромінення  населення  оприлюднюються 

Кабінетом Міністрів  України  один  раз  на три роки,  починаючи з 

2009  року.  {  Статтю  2  доповнено  частиною  згідно  із Законом 

N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008 }

     Карти  зазначених  зон, перелік населених пунктів, віднесених 

до  цих  зон,  та  дані  щорічних  дозиметричних  паспортизацій із 

зазначенням  очікуваних  доз опромінення населення один раз на три 

роки  публікуються  в загальнодержавних та регіональних друкованих 

засобах   масової   інформації   і   зберігаються   у  відповідних 

центральних  та  місцевих органах державної влади. { Частина сьома 

статті 2 в редакції Закону N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008 } 

 

     Стаття 3. Умови проживання і трудової діяльності населення 

               без обмежень за радіаційним фактором 

 

     Умовою  проживання  і  трудової  діяльності  населення    без 

обмежень за радіаційним фактором є одержання додаткової за рахунок 

забруднення  території  радіоактивними  ізотопами  дози,  яка   не 

перевищує рівня опромінення 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік.

     В'їзд  у  зони  відчуження  і  безумовного    (обов'язкового) 

відселення для  постійного  проживання  забороняється.  Проживання 

населення у цих зонах дозволяється лише до завершення  відселення. 

Порядок в'їзду для  постійного  проживання  в  зону  гарантованого 

добровільного  відселення  визначається    спеціальним    рішенням 

Кабінету Міністрів України.

     Направлення  молодих  спеціалістів  після  закінчення   вищих 

навчальних закладів, професійних навчально-виховних  закладів  для 

роботи  в  зонах   відчуження,   безумовного   (обов'язкового)   і 

гарантованого    добровільного    відселення    без    їх    згоди 

забороняється. { Частина третя  статті  3  із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 4. Підстави для відселення та право на  самостійне 

               переселення громадян з територій, які зазнали 

               радіоактивного забруднення 

 

     Підставами  для  відселення громадян з територій, які зазнали 

радіоактивного  забруднення,  є  положення  Концепції   проживання 

населення  на  територіях   України    з    підвищеними    рівнями 

радіоактивного забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи. 

Етапи відселення визначаються Концепцією.

     Населення, яке проживає у  зоні  безумовного  (обов'язкового) 

відселення, підлягає обов'язковому відселенню.

     Кожен  громадянин,  який  проживає  у   зоні    гарантованого 

добровільного відселення,  має  право  на  підставі  наданої  йому 

об'єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення 

і можливі їх наслідки для здоров'я самостійно приймати рішення про 

дальше проживання на цій території чи відселення.

     Громадянам,  які  прийняли  рішення  про  виїзд    із    зони 

гарантованого  добровільного  відселення,  створюються  умови  для 

відселення.

     Право  на  самостійне  переселення  (до  створення  умов  для 

відселення) мають громадяни, які проживають  у  зонах  безумовного 

(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також 

сім'ї,  які  проживають  у  зоні   посиленого    радіоекологічного 

контролю, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18  років,  за 

умови,  що  вони  за  медичними  показниками,  які    визначаються 

Міністерством охорони здоров'я України, проживати в  цій  зоні  не 

можуть,  або  у  разі  перевищення    індивідуальної    ефективної 

еквівалентної дози опромінення людини понад  70  мЗв  (7  бер)  за 

життя. { Частина  п'ята  статті  4 в редакції Закону N 2532-12 від 

01.07.92 }

     Громадяни, які  відселяються  або  самостійно  переселяються, 

користуються компенсаціями, передбаченими цим Законом.

     Відселення та  самостійне  переселення  дозволяється  лише  у 

місцевості,  які  не  віднесені  до  категорій  зон   радіоактивно 

забруднених територій  (стаття  2),  за  винятком  переселення  до 

близьких родичів.

     Порядок відселення та самостійного  переселення  ( 706-92-п ) 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

     Стаття 5. Умови реевакуації населення 

 

     Реевакуація населення провадиться  виключно  у  добровільному 

порядку після зниження  радіоактивного  забруднення  території  до 

рівня, який передбачає  безпечні  умови  проживання  без  обмежень 

відповідно до частини першої статті 3 цього  Закону.  Рішення  про 

реевакуацію населення приймається Кабінетом Міністрів  України  за 

висновками Національної  комісії  радіаційного  захисту  населення 

України. 

 

     Стаття 6. Якість продуктів харчування та 

               сільськогосподарської продукції 

 

     Продукти харчування та сільськогосподарська продукція, в яких 

вміст  радіонуклідів  не перевищує затверджених допустимих рівнів, 

вважаються придатними для реалізації та споживання.

     Допустимі рівні  вмісту  радіонуклідів у продуктах харчування 

та сільськогосподарській  продукції  затверджуються  Міністерством 

охорони  здоров'я  України  за погодженням з Національною комісією 

радіаційного захисту населення України.

     Продукція, вироблена   в  зонах  радіоактивного  забруднення, 

повинна  мати  сертифікат  відповідності  затвердженим  допустимим 

рівням  вмісту  радіонуклідів,  в якому зазначаються відомості про 

місце виробництва продукції,  вміст радіонуклідів, відповідального 

виробника цієї продукції і контролера, який перевірив її на  вміст 

радіонуклідів.

{ Стаття 6 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 7.  Заборона виробництва та реалізації радіоактивно 

                забрудненої продукції і  умови її  використання 

                та переробки 

 

     Виробництво та     реалізація     продукції,     радіоактивна 

забрудненість якої перевищує допустимі рівні вмісту радіонуклідів, 

за винятком продукції науково-виробничого та дослідного характеру, 

забороняються.

     У разі  неможливості  використання  та  переробки  продукції, 

забрудненої радіонуклідами понад затверджені допустимі рівні, вона 

підлягає вилученню та знищенню у порядку,  встановленому Кабінетом 

Міністрів  України,  з  відшкодуванням  пов'язаних  із  цим витрат 

виробниками забрудненої продукції.

{ Стаття 7 в редакції Закону  N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 8. Інформація про рівні радіоактивного забруднення 

 

     Кабінет  Міністрів  України  забезпечує  громадянам   України 

надання повної, своєчасної та  достовірної  інформації  про  рівні 

забруднення радіоактивними речовинами місцевостей,  на  яких  вони 

проживають або працюють, про ступінь забрудненості  радіонуклідами 

продуктів харчування та майна, про усі вимоги та умови  додержання 

режиму радіаційної безпеки.

     Органи громадського контролю можуть перевіряти  достовірність 

зазначеної інформації. 

 

                          Р о з д і л II 

 

              СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

     Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок 

               Чорнобильської катастрофи 

 

     Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

є:

     1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

- громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії  та 

її наслідків;

     2)  потерпілі  від  Чорнобильської  катастрофи  -  громадяни, 

включаючи дітей, які  зазнали  впливу  радіоактивного  опромінення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

     Стаття 10. Визначення осіб, які  належать  до  учасників 

                ліквідації наслідків аварії на 

                Чорнобильській АЕС 

 

     Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС 

вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь  у  будь-яких 

роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у  зоні 

відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, 

а у 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів, у  тому  числі 

проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також  тимчасово 

направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у 

зоні  відчуження,  включаючи  військовослужбовців *,    працівники 

державних, громадських, інших підприємств, установ  і  організацій 

незалежно від їх  відомчої  підпорядкованості,  а  також  ті,  хто 

працював не менше 14  календарних  днів  у  1986  році  на  діючих 

пунктах санітарної обробки населення і  дезактивації  техніки  або 

їх  будівництві.  Перелік  цих  пунктів   визначається   Кабінетом 

Міністрів України.

_____________________ 

     *   Тут  і  надалі  до  військовослужбовців  належать:  особи 

офіцерського  складу,  прапорщики,  мічмани,    військовослужбовці 

надстрокової служби, військовозобов'язані, призвані  на  військові 

збори,  військовослужбовці-жінки,  а  також  сержанти  (старшини), 

солдати  (матроси),   які   перебувають(перебували)   на   дійсній 

строковій службі у збройних силах, керівний  і  оперативний  склад 

органів  Комітету  державної  безпеки,  особи   начальницького   і 

рядового  складу  органів  внутрішніх   справ,   а   також   інших 

військових  формувань.  {  Примітка  до  статті  10  із   змінами, 

внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

{  Стаття 10 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92, із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від 

                Чорнобильської катастрофи 

 

     До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать: 

 

     1) евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на 

момент евакуації  перебували  у  стані  внутріутробного  розвитку, 

після  досягнення  ними  повноліття),  а  також  відселені  із зон 

безумовного   (обов'язкового)   і   гарантованого    добровільного 

відселення;

     2) особи,  які   постійно   проживали   на   територіях   зон 

безумовного   (обов'язкового)   та   гарантованого   добровільного 

відселення на день аварії або прожили за станом на  1  січня  1993 

року  на  території зони безумовного (обов'язкового) відселення не 

менше двох років,  а на території зони гарантованого добровільного 

відселення  -  не  менше  трьох років, та відселені або самостійно 

переселилися з цих територій;

     3) особи,  які  постійно  проживають або постійно працюють чи 

постійно  навчаються  у  зонах  безумовного   (обов'язкового)   та 

гарантованого  добровільного  відселення,  за  умови,  що  вони за 

станом  на  1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно 

навчалися  у  зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше 

двох  років,  а у зоні гарантованого добровільного відселення - не 

менше трьох років;

     4) особи,  які постійно проживають або постійно  працюють  чи 

постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили 

або  відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не менше 

чотирьох років;

     5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року 

не менше 14 календарних днів або не менше трьох  місяців  протягом 

1986-1987  років  за  межами зони відчуження на роботах з особливо 

шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором),  пов'язаними з 

ліквідацією  наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися 

за  урядовими  завданнями.  Перелік  видів  робіт  і   місць,   де 

виконувалися зазначені роботи,  встановлюється Кабінетом Міністрів 

України;

     6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 

27  цього  Закону,  та  яким у дитячому віці встановлено причинний 

зв'язок  інвалідності  з  наслідками Чорнобильської катастрофи, за 

умови  проходження  переогляду у спеціалізованій медико-соціальній 

експертній  комісії  відповідно  до частини п'ятої статті 17 цього 

Закону.  {  Частину  першу статті 11 доповнено пунктом 6 згідно із 

Законом N 1767-IV ( 1767-15 ) від 15.06.2004 }

     Крім осіб,  зазначених  у  частині  першій  цієї  статті,  до 

потерпілих від  Чорнобильської  катастрофи  належать  неповнолітні 

діти,  зазначені  у  статті  27  цього  Закону.  Після  досягнення 

повноліття  (в  разі  одруження  або  влаштування  на   роботу   в 

передбачених   чинним   законодавством   випадках   до  досягнення 

повноліття - за  їх  бажанням  відповідно  з  часу  одруження  або 

влаштування   на   роботу)   визначення   статусу  потерпілих  від 

Чорнобильської   катастрофи   провадиться  на  умовах,  визначених 

частиною  першою  цієї  статті,  а  щодо  потерпілих, зазначених у 

пункті   6   частини  першої  цієї  статті,  визначення  категорії 

провадиться  відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього 

Закону.  { Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законами  N  2400-III  (  2400-14  )  від  26.04.2001,  N  1767-IV 

( 1767-15 ) від 15.06.2004 }

{ Стаття 11 в редакції Законів N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР

від 06.06.96 } 

 

     Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, 

                пов'язаним    з    Чорнобильською    катастрофою, 

                частковою   або   повною  втратою  працездатності 

                громадян,     які      постраждали      внаслідок 

                Чорнобильської   катастрофи,   і   Чорнобильською 

                катастрофою 

 

     Причинний зв'язок    між    захворюванням,    пов'язаним    з 

Чорнобильською   катастрофою,   частковою   або   повною   втратою 

працездатності громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  і Чорнобильською катастрофою визнається  встановленим 

(незалежно   від   наявності   дозиметричних   показників   чи  їх 

відсутності),  якщо  його  підтверджено  під   час   стаціонарного 

обстеження   постраждалих   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи 

уповноваженою медичною  комісією  не  нижче  обласного  рівня  або 

спеціалізованими   медичними   установами   Міністерства   оборони 

України,  Міністерства внутрішніх справ  України,  Служби  безпеки 

України, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України.

     Неповнолітнім дітям,  зазначеним у статті 27 цього Закону,  в 

разі  захворювання  причинний  зв'язок  інвалідності  з наслідками 

Чорнобильської катастрофи  встановлюється  відповідно  до  частини 

першої цієї статті.

     На встановлення  причинного  зв'язку  між  погіршенням  стану 

здоров'я і встановленням інвалідності та наслідками Чорнобильської 

катастрофи мають право особи,  яким після досягнення повноліття не 

буде  надано  відповідно  до частини першої статті 11 цього Закону 

статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з числа:

     - зазначених у пункті 2 статті 27 цього Закону;

     - народжених після 26 квітня 1986 року від  батька,  який  на 

час  настання  вагітності  матері мав підстави належати до 1 або 2 

категорії  постраждалих,  або  матір'ю,  яка   на   час   настання 

вагітності або під час вагітності мала підстави належати до 1  або 

2 категорії постраждалих;

     - хворих на рак щитовидної залози.

{  Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, 

                завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

     Держава  бере  на  себе  відповідальність  за  завдану  шкоду 

громадянам та зобов'язується відшкодувати її за:  {  Абзац  перший 

частини першої  статті  13  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     1) пошкодження здоров'я або втрату працездатності громадянами 

та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     2)  втрату  годувальника,  якщо  його  смерть  пов'язана    з 

Чорнобильською катастрофою;

     3) матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім'ї  у 

зв'язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до  цього  Закону 

та інших актів законодавства України.

     На державу  покладаються також зобов'язання щодо  своєчасного 

медичного  обстеження,  лікування  і  визначення  доз  опромінення 

учасників ліквідації наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи. { Частина  друга  статті 

13 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 06.06.96 } 

 

     Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали 

                внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

                для встановлення пільг і компенсацій 

 

     Для   встановлення  пільг  і  компенсацій  визначаються  такі 

категорії  осіб,  які   постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи:

     1)  інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи 

(статті  10,  11 і частина третя статті 12), щодо яких встановлено 

причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок   Чорнобильської  катастрофи  на  променеву  хворобу,  - 

категорія  1;  {  Пункт  1  частини  першої  статті 14 із змінами, 

внесеними   згідно    із     Законом   N 2400-III ( 2400-14 )  від 

26.04.2001 }

     2) учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

АЕС, які працювали у зоні відчуження:

     - з моменту аварії до 1  липня  1986  року  -  незалежно  від 

кількості робочих днів;

     - з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року  -  не  менше  5 

календарних днів;

     - у 1987 році  -  не  менше  14  календарних  днів,  а  також 

потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

     - евакуйовані у 1986  році  із  зони відчуження (в тому числі 

особи,   які   на   момент   евакуації    перебували    у    стані 

внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття); 

{  Абзац  п'ятий  пункту 2 статті 14 в редакції Закону N 230/96-ВР

від 06.06.96 }

     -  особи,  які  постійно  проживали  у    зоні    безумовного 

(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови 

про відселення, - категорія 2;

     3) учасники ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській 

АЕС, які працювали:

     - у зоні відчуження з 1 липня 1986 року  по  31  грудня  1986 

року - від 1 до 5 календарних днів;

     - у зоні відчуження в 1987 році - від  1  до  14  календарних 

днів;

     -  у  зоні  відчуження  в  1988-1990  роках  -  не  менше  30 

календарних днів;

     -  на  діючих  пунктах  санітарної  обробки    населення    і 

дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14  календарних 

днів у 1986 році, { Абзац п'ятий частини першої  пункту  3  статті 

14 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені 

до категорії 2), які:

     -  постійно  проживали  на   територіях    зон    безумовного 

(обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на  день 

аварії або які за станом на 1  січня  1993  року  прожили  у  зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років,  а  на 

території зони гарантованого добровільного відселення -  не  менше 

трьох  років  та  відселені  або  самостійно  переселилися  з  цих 

територій;

     -  постійно  проживають  або  постійно  працюють  чи постійно 

навчаються  у  зонах  безумовного (обов'язкового) та гарантованого 

добровільного відселення за умови,  що вони за станом на  1  січня 

1993  року  прожили  або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні 

безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох  років,  а  у 

зоні  гарантованого  добровільного  відселення  -  не  менше трьох 

років,  -  категорія  3;  {  Абзац восьмий частини першої пункту 3 

статті 14 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4) особи,  які  постійно проживають або постійно працюють  чи 

постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили 

або відпрацювали  чи  постійно  навчалися  у  цій  зоні  не  менше 

чотирьох років, - категорія 4. { Пункт 4 частини першої статті  14 

в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Частина  перша  статті  14  в  редакції  Закону  N  2532-12  від 

01.07.92 }

     Крім  встановлених  цією  статтею  категорій  осіб,  право на 

пільги та компенсації,  передбачені цим Законом,  мають особи, які 

працювали  з  моменту  аварії  до  1  липня  1986 року не менше 14 

календарних  днів  або  не  менше трьох місяців протягом 1986-1987 

років  за  межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими 

умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської катастрофи,  що виконувалися за урядовими 

завданнями. { Частина друга статті 14 в редакції Законів N 2532-12

від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     {  Частину  третю  статті  14  виключено  на  підставі Закону 

N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

 

     Громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій 

та випробувань, у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної 

зброї, належать до категорії 1, або 2, або 3.  Порядок  визначення 

цих категорій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Громадяни,  які  захворіли  на    променеву    хворобу    або 

захворювання яких пов'язане з переопроміненням внаслідок будь-якої 

аварії, порушення правил експлуатації обладнання  з  радіоактивною 

речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних 

речовин, які  сталися  не з вини потерпілих,  якщо  такий  зв'язок 

встановлено медичними закладами, належать до категорій, зазначених 

у частині третій цієї статті. 

 

     Стаття 15. Підстави  для  визначення  статусу  громадян, 

                які постраждали  внаслідок   Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     Підставами  для  визначення  статусу   учасника    ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби)  у 

зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

     Підставою  для  визначення  статусу  евакуйованих   із   зони 

відчуження, відселених  і  тих,   які   самостійно   переселилися, 

відповідно до  статті  4  є  довідка  про  евакуацію,  відселення, 

самостійне переселення.

     Підставою    для    визначення    статусу    потерпілих   від 

Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  або   працюють    на 

забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на 

цих територіях.

     Видача довідок  про  період  роботи  (служби)  по  ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС,  а  також  на  територіях 

радіоактивного забруднення, про  заробітну  плату  за  цей  період 

здійснюється  підприємствами,    установами    та    організаціями 

(військкоматами),  а  про  період   проживання    на    територіях 

радіоактивного  забруднення,  евакуацію,  відселення,   самостійне 

переселення - органами місцевого самоврядування.

{  Частина  четверта  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із 

Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Визначення рівнів забруднення, доз  опромінення,  відновлення 

їх шляхом розрахунку здійснюється Кабінетом Міністрів  України  за 

поданням  відповідних  державних  органів  та  обласних  державних 

адміністрацій.

{ Стаття 15 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

                         Р о з д і л III 

 

        ЄДИНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

    ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

     Стаття 16. Організація єдиного  державного  обліку  осіб, 

                які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     З    метою    найбільш    ефективного    вирішення    завдань 

медико-соціального забезпечення осіб,  які  постраждали  внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, створюється  Державний  реєстр  України 

(єдина  інформаційна  система),   до    складу    якого    входять 

соціологічні,  дозиметричні  і   медичні   підреєстри.   Складовою 

частиною  Державного  реєстру  України  є  Український  військовий 

реєстр  і  його  підрозділи,  що  ведуться  Міністерством  оборони 

України,  Міністерством  внутрішніх  справ  України   та   Службою 

безпеки України. { Частина перша статті 16 із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Головними завданнями Державного реєстру України є  здійснення 

контролю за станом здоров'я,  вивчення  найближчих  та  віддалених 

медичних  наслідків  у    осіб,    які    постраждали    внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.

     Міністерства  та  інші  центральні  органи  виконавчої влади, 

місцеві  державні  адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

громадські  організації передають у Державний реєстр України повну 

і  вичерпну  інформацію  щодо осіб, визначених статтями 10, 11, 27 

цього Закону, для включення в банк даних необхідних відомостей про 

календарні  строки  їх  роботи,  період проживання на радіоактивно 

забруднених територіях, про місце роботи, про дози опромінення.

{  Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Реєстраційний  номер    у    Державному    реєстрі    України 

повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за  місцем 

їх проживання або роботи.

     Громадянам гарантується збереження лікарської  таємниці  щодо 

відомостей, які знаходяться в Державному реєстрі України.

     Працівники Державного реєстру України несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством  за  розголошення  відомостей  щодо 

осіб, внесених до Державного реєстру України.

     Положення про організацію і функціонування Державного реєстру 

України   розробляється   спеціально  уповноваженими  центральними 

органами  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я, з питань 

ліквідації  наслідків  Чорнобильської катастрофи та затверджується 

Кабінетом Міністрів України.

{  Частина  сьома  статті  16  в  редакції Законів N 230/96-ВР від 

06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

{ Стаття 16 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

 

     Стаття 17. Організація медичного обстеження і оздоровлення 

                осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

                катастрофи 

 

     Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні 

органи  виконавчої  влади  у  сфері  охорони  здоров'я,  праці  та 

соціальної політики, освіти і науки, з питань ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого   самоврядування,   громадські  організації  організують 

щорічне  медичне  обстеження (диспансеризацію), санаторно-курортне 

лікування  всіх  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,    запроваджують    систему   радіаційно-екологічного, 

медико-генетичного, медико-демографічного моніторингу на території 

України.  Цими  органами у регіонах найбільшого зосередження осіб, 

які  постраждали,  створюються спеціалізовані центри, в тому числі 

дитячі,   для   обстеження,   лікування,   соціально-психологічної 

реабілітації та профорієнтації потерпілих осіб.

{  Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

     Медикаменти  і  медичне  обладнання,  які  надходять цільовим 

призначенням на території радіоактивного забруднення,  а також для 

спеціалізованих  медичних закладів (в тому числі дитячих),  в яких 

проходять   лікування   постраждалі    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи  (незалежно  від  місця  їх  розташування  на території 

України), звільняються від усіх видів оподаткування і сплати мита. 

Перелік  таких  спеціалізованих медичних закладів визначає Кабінет 

Міністрів  України.  {  Частина  друга статті 17 в редакції Закону 

N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Громадяни,  які    постраждали    внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи,  зобов'язані  проходити  обов'язкове   обстеження    в 

медичних закладах.

     Громадяни,  які  стали  інвалідами  внаслідок  Чорнобильської 

катастрофи,   переогляд  у  медико-соціальній  експертній  комісії 

проходять  залежно  від  рівнів  розладу  функцій  організму,   що 

встановлюється зазначеною комісією,  через 3-5 років.  При стійких 

незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій  органів  і 

систем  організму,  неефективності будь-яких видів реабілітаційних 

заходів, а також після досягнення пенсійного віку, в тому числі на 

пільгових умовах, група інвалідності встановлюється безстроково. 

{ Частина четверта статті 17 в редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     Потерпілі  діти,  яким  було  встановлено  причинний  зв'язок 

інвалідності  з  наслідками  Чорнобильської  катастрофи, проходять 

переогляд  у  спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії 

по  досягненні  ними  18  років, незалежно від терміну, на який їм 

було  встановлено  інвалідність  у  дитячому  віці.  {  Статтю  17 

доповнено  частиною  згідно  із Законом N 2400-III ( 2400-14 ) від 

26.04.2001 }

     Громадянам,  які  перенесли  променеву  хворобу    будь-якого 

ступеня і  внаслідок  цього  стали  інвалідами  I  або  II  групи, 

інвалідність встановлюється безстроково незалежно від віку.

     За бажанням інвалідів їх переогляд  проводиться  в  будь-який 

час.

     У  разі  якщо  при  черговому  переогляді у медико-соціальній 

експертній  комісії  громадянам  не  підтверджено  будь-яку  групу 

інвалідності, зазначеним громадянам гарантується  працевлаштування 

чи  перекваліфікація. { Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно 

із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

 

     Стаття 18. Норми харчування у спеціалізованих лікувальних, 

                лікувально-санаторних і курортних закладах 

 

     Для  громадян,  які  постраждали  внаслідок    Чорнобильської 

катастрофи,  Кабінетом  Міністрів  України    за    рекомендаціями 

спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у 

сфері    охорони    здоров'я    встановлюються   додаткові   норми 

раціонального    харчування    у    спеціалізованих   лікувальних, 

лікувально-санаторних і курортних закладах.

{  Стаття  18  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 231-V 

( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

 

                          Р о з д і л IV 

 

           СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

               ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. 

                  ЗАГАЛЬНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ 

 

     Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які 

                постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

     Компенсації  та  пільги,  встановлені  в   даному    розділі, 

стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  відповідно до встановлених категорій. { Частина перша 

статті  19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 

06.06.96 } 

 

 

     {  Частину  другу  статті  19  виключено  на  підставі Закону 

N 230/96-ВР від  06.06.96 } 

 

 

     Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, 

                віднесеним до категорії 1 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  1  (пункт  1  статті 14), 

надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

перший частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

06.06.96 }

     1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

     2)   безплатне   позачергове  зубопротезування  (за  винятком 

зубопротезування  із  дорогоцінних  металів  та  прирівняних    по 

вартості до них, що визначається  Міністерством  охорони  здоров'я 

України);  { Пункт  2  частини  першої статті 20 в редакції Закону 

N 2532-12 від 01.07.92 }

     3) першочергове  обслуговування  у  лікувально-профілактичних 

закладах та аптеках;

     4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок 

або      одержання      компенсації      вартості     самостійного 

санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та 

порядок      виплати     компенсації     вартості     самостійного 

санаторно-курортного  лікування  визначаються  Кабінетом Міністрів 

України;  {  Пункт  4  частини першої статті 20 в редакції Законів 

N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     5) користування при виході на пенсію та  зміні  місця  роботи 

поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

     6)  щорічне  медичне  обслуговування,   диспансеризація    із 

залученням необхідних спеціалістів,  лікування  в  спеціалізованих 

стаціонарах;

     7) переважне   право  залишення  на  роботі  при  вивільненні 

працівників у зв'язку  із  змінами  в  організації  виробництва  і 

праці,  в  тому  числі  при    ліквідації,    реорганізації    або 

перепрофілюванні підприємства, установи,  організації,  скороченні 

чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

     У разі  вивільнення  працівників  у  зв'язку  з  ліквідацією, 

реорганізацією  або  перепрофілюванням  підприємства,    установи, 

організації, скороченням  чисельності  або  штату  працівників  їм 

виплачується  допомога  в  розмірі  трикратної    середньомісячної 

заробітної плати, а також зберігається за  їх  бажанням  посадовий 

оклад, тарифна ставка (оклад)  на  новому  місці  роботи,  але  не 

більше одного  року.  Їм  також  гарантується  працевлаштування  з 

урахуванням їх побажань або  можливість  навчання  нових  професій 

(спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку  середньої 

заробітної  плати  за  останнім  місцем  роботи  за  весь   період 

перепідготовки, але не більше одного року.

     При  переведенні  у  зв'язку   із    станом    здоров'я    на 

нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця 

між  попереднім  заробітком  і  заробітком  на  новій  роботі   до 

встановлення  інвалідності  або  одужання, але  не більше   одного 

року;

{ Пункт 7 частини першої статті 20 в редакції Закону N 2532-12 від 

01.07.92 }

     8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в  розмірі 

100  процентів  середньої  заробітної    плати    незалежно    від 

страхового  стажу;  { Пункт 8 частини першої статті 20 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }

  9)  виплата  працюючим  інвалідам  допомоги  по    тимчасовій 

 непрацездатності  до  4  місяців  підряд  або  до  5  місяців    у 

 календарному році;

     10)   позачергове   забезпечення   жилою   площею  осіб,  які 

 потребують  поліпшення житлових умов (включаючи сім'ї загиблих або 

 померлих   громадян).   Особи,   зазначені   в    цьому    пункті, 

 забезпечуються жилою площею протягом року з дня подання заяви, для 

 чого  місцеві  Ради  щорічно   виділяють   15   відсотків   усього 

 збудованого   житла  (в  тому  числі  підприємствами,  установами, 

 організаціями  незалежно  від  форми власності). Кабінет Міністрів 

 України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям цільовим 

 призначенням капітальні вкладення відповідно до  кількості  сімей, 

 що  потребують поліпшення житлових умов.  Фінансування будівництва 

 здійснюється  з  Державного бюджету України. { Абзац перший пункту 

 10 частини першої статті 20 в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 

 такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 

 які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 

 громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 

 комунальних квартирах.

     Особам,  які  перенесли  променеву хворобу будь-якого ступеня 

 або  стали  інвалідами  внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  які 

 потребують поліпшення  житлових  умов,  надається  додаткова  жила 

 площа у вигляді окремої кімнати. { Абзац третій  пункту 10 частини 

 першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 

 розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими  цим  пунктом пільгами щодо забезпечення житлом 

 громадяни  мають  право  скористатися  лише  один  раз; { Пункт 10 

 частини  першої  статті  20  доповнено  абзацом  п'ятим  згідно із 

 Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     11)   50-процентна   знижка   плати  за  користування  житлом 

 (квартирної  плати,  плати  за  утримання  будинків), комунальними 

 послугами  (газ,  електрична  і  теплова енергія,  водопостачання, 

 водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм  споживання, 

 передбачених  законом,  телефоном (абонентна плата,  оплата послуг 

 електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів 

 при  посекундному обліку їх тривалості).  Зазначені у цьому пункті 

 пільги  надаються  також  членам  сімей   громадян,   постраждалих 

 внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  у  жилих 

 будинках  (квартирах)  усіх   форм   власності   в   межах   норм, 

 передбачених  законом.  До членів сімей громадян,  які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи,  належать: дружина (чоловік), 

 неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом 

 з  постраждалою  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  особою   - 

 інвалідом  I  групи та доглядає за нею,  за умови,  що ця особа не 

 перебуває  у  шлюбі;  особа,  яка  знаходиться  під   опікою   або 

 піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом 

 з  ним.  {  Абзац  перший  пункту  11  частини першої статті 20 із 

 змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2532-12 від 01.07.92; в 

 редакції  Законів N 230/96-ВР від 06.06.96, N 2400-III ( 2400-14 ) 

 від 26.04.2001, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

  

 

 

     { Абзац  другий пункту 11 частини першої  статті 20 виключено 

 на підставі Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

  

 

 

     Особам, які проживають у будинках, що не  мають  центрального 

 опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного 

 в межах норм, встановлених для продажу населенню.

     У   разі   проживання   у  гуртожитку  оплата  за  проживання 

 провадиться  у розмірі 50 процентів встановленої плати; { Пункт 11 

 частини  першої  статті  20  доповнено абзацом четвертим згідно із 

 Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     12)  передача безплатно в приватну власність займаних ними та 

 їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового 

 фонду  незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом 

 сім'ї  наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз; 

 {  Пункт 12 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     13) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів 

 I  групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II 

 групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, 

 відсутності   у   них   протипоказань  до  керування  автомобілем; 

 позачергове  пільгове  забезпечення автомобілем інвалідів II групи 

 за  наявності  медичних  показань  та протипоказань до керування з 

 правом  передачі  керування  автомобілем  члену сім'ї. Інваліди II 

 групи  за відсутності відповідних медичних показань мають право на 

 безоплатне  або  на  пільгових  умовах забезпечення автомобілем, а 

 також  інваліди  III  групи  за  наявності  медичних показань - на 

 забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування 

 ним  -  на  пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та 

 умови  забезпечення  автомобілем  визначаються Кабінетом Міністрів 

 України;  {  Пункт  13 частини першої статті 20 в редакції Законів 

 N 230/96-ВР від 06.06.96, N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009 }

     14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з 

 обов'язковим прикріпленням  до  відповідних  магазинів  за  місцем 

 проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів  вартості 

 продуктів  харчування  за  медичними   нормами,    встановлюваними 

 Міністерством охорони здоров'я України;

     15)   безплатне   користування   всіма   видами  міського  та 

 приміського  транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць 

 для  пасажирів  не  більше  9)  на  території  України; { Пункт 15 

 частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N  2532-12  від  01.07.92,  в  редакції  Закону  N  230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     16) одержання лікарняного листка на весь період  лікування  в 

 санаторіях і спеціалізованих лікувальних  закладах  з  урахуванням 

 часу проїзду туди й  назад,  з  виплатою  допомоги  по  державному 

 соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за  чий  рахунок 

 видано путівку;

     17) позачергове обов'язкове забезпечення  їх  дітей місцями у 

 дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості; 

 

 

     {  Дію  пункту 18 частини першої статті 20 зупинено у частині 

 звільнення  від  сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і 

 податку   на   добавлену   вартість   з   товарів,   що  ввозяться 

 (пересилаються)  на  митну  територію  України згідно із Законом N 

 581/96-ВР від 11.12.96 }

{ Пункт 18 частини першої статті 20  втратив  чинність  в  частині 

 звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних  зборів  і 

 податку  на  добавлену  вартість   з   підакцизних   товарів,   що 

 імпортуються на підставі Закону N 498/95-ВР від 22.12.95 } 

 { Зупинено дію з 06.01.93 пункту 18 статті 20 в частині звільнення 

 від оподаткування доходів згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93 }

     18 ) звільнення від сплати податків і мита всіх видів; 

 

 

     19) безплатний проїзд один раз на рік  до  будь-якого  пункту 

 України і назад автомобільним  або  повітряним,  або  залізничним, 

 або водним транспортом з правом першочергового придбання  квитків; 

 { Пункт 19 частини першої статті 20 в редакції  Закону  N  2532-12

 від 01.07.92 }

     20)   обов'язкове   (протягом   року   після  подання  заяви) 

 відведення  місцевими Радами земельних ділянок для індивідуального 

 житлового будівництва для тих,  хто потребує  поліпшення  житлових 

 умов  та  перебуває  на  квартирному  обліку,  а  також відведення 

 земельних ділянок для ведення особистого підсобного  господарства, 

 садівництва  і  городництва,  будівництва індивідуальних гаражів і 

 дач;  {  Пункт  20  частини  першої  статті  20  в редакції Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  21  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     22) використання чергової відпустки у зручний для них час,  а 

 також отримання додаткової  відпустки  із  збереженням  заробітної 

 плати строком 14 робочих днів на рік;

     23)  позачерговий  протягом року вступ до житлово-будівельних 

 (житлових) кооперативів для тих,  хто потребує поліпшення житлових 

 умов,  до кооперативів по будівництву та експлуатації  колективних 

 гаражів,   стоянок  для  транспортних  засобів  та  їх  технічного 

 обслуговування,  до  садівницьких  товариств,  а  також  право  на 

 позачергове  придбання  садових  будинків  або  матеріалів  для їх 

 будівництва,  для індивідуальної  забудови.  У  випадку  одержання 

 житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо 

 житлові умови  поліпшились  настільки,  що  відпали  підстави  для 

 надання іншого жилого приміщення.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами  по  забезпеченню  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз;

{  Пункт 23 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 }

     24)   першочергове   обслуговування   на   підприємствах,   в 

 установах,   організаціях  зв'язку,  технічного  обслуговування  і 

 ремонту    транспортних    засобів,   служби   побуту,   торгівлі, 

 громадського    харчування,   житлово-комунального   господарства, 

 міжміського транспорту;

     25) першочергове придбання  промислових  товарів  підвищеного 

 попиту, в тому числі легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторного 

 човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа 

 у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

     26)  вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, 

 професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного 

 навчання  з обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, 

 хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та 

 розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від 

 місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні 

 та  професійно-технічні  заклади  освіти  з  відзнакою (відмінними 

 оцінками),  приймаються  без екзаменів до державних вищих закладів 

 освіти  за  результатами  співбесіди. Зазначені особи навчаються в 

 цих закладах освіти за рахунок держави; { Пункт 26 частини  першої 

 статті  20  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 

 01.07.92;  в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, 

 внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - 

 зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

 Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

     27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту,  а 

 також на обслуговування службами соціального захисту  вдома,  якщо 

 хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

     У   разі   неможливості   організації  такого  обслуговування 

 закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з 

 доглядом за хворим;

{  Пункт  27 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно 

 із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 

 вартості його встановлення; 

  

 

 

     {  Пункт  29  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     {  Пункт  30  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     31) оплата лікарняних листків по тимчасовій  непрацездатності 

 особам,  які  є  учасниками  ліквідації  наслідків    аварії    на 

 Чорнобильській АЕС, нараховується  за  їх  бажанням  з  середнього 

 фактичного заробітку, який  вони  одержували  під  час  роботи  по 

 ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  без  обмеження 

 двома тарифними ставками або посадовими окладами.

     У такому ж порядку оплата лікарняних  листків  провадиться  і 

 особам,  тимчасова  непрацездатність  яких    настала    внаслідок 

 загального захворювання. 

  

 

 

     {  Пункт  32  частини  першої статті 20 виключено на підставі 

 Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     Пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, 

 поширюються на неповнолітніх дітей померлих  громадян,  віднесених 

 до   категорії   1,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 

 катастрофою.   Пільги,   передбачені   пунктом   26  цієї  статті, 

 поширюються   на   неповнолітніх  дітей  громадян,  віднесених  до 

 категорії  1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і   27   цієї   статті,  надаються  дружині  (чоловіку)  померлого 

 громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 

 або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 

 (чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 

 Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 

 видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

 України.  {  Частина друга статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від  06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2400-III 

 ( 2400-14 ) від 26.04.2001, N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005 } 

 

 

     Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 2 

 

 

     Особам,  віднесеним до  категорії  2  (пункт  2  статті  14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

 перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

 06.06.96 } 

 

 

     {  Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2007 рік 

 в  частині  надання  безпроцентних  та  пільгових  позик згідно із 

 Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення 

 Конституційного  Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

 {  Дію  пункту  1  частини першої статті 21 зупинено на 2006 рік в 

 частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом 

 N  3235-IV  (  3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 21 

 зупинено  на  2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на 

 індивідуальне  житлове  (кооперативне)  будівництво  з  розрахунку 

 13,65  квадратного  метра  на  кожного члена сім'ї з погашенням 50 

 процентів   позики   за   рахунок   державного  бюджету,  а  також 

 безпроцентної   позики   для   будівництва   садових  будинків  та 

 благоустрою  садових  ділянок,  будівництва індивідуальних гаражів 

 громадянами,  віднесеними  до  категорії  1  осіб, які постраждали 

 внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної 

 позики  для  організації  підприємницької  діяльності, селянського 

 (фермерського)  господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 

 і  2  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 згідно  із  Законом  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Дію 

 пункту  1  статті  21  зупинено  на  2000  рік в частині одержання 

 безпроцентної   позики  на  індивідуальне  житлове  (кооперативне) 

 будівництво  з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена 

 сім'ї  з  погашенням  50  процентів  позики  за рахунок державного 

 бюджету,  а  також  безпроцентної  позики  для будівництва садових 

 будинків    та    благоустрою    садових    ділянок,   будівництва 

 індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 

 надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 

 діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 

 віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 

 Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 ) 

 від  17.02.2000  } { Дію пункту 1 статті 21 зупинено на 1999 рік в 

 частині  одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове 

 (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на 

 кожного  члена  сім'ї  з погашенням 50 процентів позики за рахунок 

 державного  бюджету,  а також безпроцентної позики для будівництва 

 садових  будинків  та  благоустрою  садових  ділянок,  будівництва 

 індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також 

 надання   безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької 

 діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства громадянам, 

 віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок 

 Чорнобильської  катастрофи  згідно із Законом N 378-XIV ( 378-14 ) 

 від 31.12.98 }

     1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 

 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20; { Пункт 

 1  частини  першої  статті  21  із  змінами,  внесеними  згідно із 

 Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Зупинено дію з 06.01.93 пункту 1 частини першої статті  21  щодо 

 пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20 цього Закону  згідно   з 

 Декретом N 43-93 від 30.04.93 } 

 

 

     2)   першочергове   безоплатне   надання  санаторно-курортних 

 путівок   або  путівок  на  відпочинок  чи  одержання  компенсації 

 вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 

 надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 21 в редакції 

 Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 21 додатково див. Закони 

 N 126/95-ВР від 06.04.95, N 96/96-ВР від 22.03.96, N 404/97-ВР від 

 27.06.97,  N  796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV ( 378-14 ) від 

 31.12.98,  N  1458-III  (  1458-14  )  від  17.02.2000, N 2120-III 

 ( 2120-14 ) від 07.12.2000 }

     3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

 поліпшення житлових умов.

     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, 

 такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, 

 які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості 

 громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у 

 комунальних квартирах.

     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської 

 катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і 

 розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом 

 громадяни мають право скористатися один раз;  {  Пункт  3  частини 

 першої статті 21 доповнено абзацом  четвертим  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до 

 будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, 

 або залізничним, або водним транспортом; { Пункт 4 частини  першої 

 статті 21 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів 

 вартості його встановлення;

     6) забезпечення   продуктами  харчування  за   фізіологічними 

 нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних  магазинів  за 

 місцем проживання. Зазначеним особам  компенсується  25  процентів 

 вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, 

 встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України; { Пункт 6 

 частини  першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами 

 N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 21 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     8)   відшкодування  у  встановленому  законодавством  порядку 

 втраченого заробітку,  який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо 

 захворювання або каліцтво,  що  виникли  у  зв'язку  з  виконанням 

 робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській 

 АЕС,  призвели до стійкої втрати професійної  працездатності  (без 

 встановлення інвалідності),  що встановлено уповноваженою медичною 

 комісією;  {  Пункт  8  частини першої статті 21 в редакції Закону 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     

          9)  безплатне  користування  всіма   видами    міського    та 

 приміського транспорту (крім таксі) на   території   України   для 

 учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

 належать до категорії 2. { Пункт 9  частини  першої  статті  21  в 

 редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 

 поширюються  на  неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених 

 до   категорії   2,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською 

 катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і   27   статті   20,   надаються   дружині  (чоловіку)  померлого 

 громадянина,  смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 

 або   опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.  Дружині 

 (чоловіку)   померлого   громадянина,  смерть  якого  пов'язана  з 

 Чорнобильською   катастрофою,  а  також  опікуну  дітей  померлого 

 видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

 України.  {  Частина друга статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із  Законом  N 2400-III 

 ( 2400-14 ) від 26.04.2001 } 

 

 

     Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, 

                 віднесеним до категорії 3 

 

 

     Особам,  віднесеним  до  категорії  3  (пункт  3  статті 14), 

 надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац 

 перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР  від 

 06.06.96 }

     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 

 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації 

 наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 

 3; { Пункт 1 статті 22 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною 

 путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  одержання компенсації 

 вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок 

 надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості 

 самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

 Міністрів  України;  { Пункт 2 частини першої статті 22 в редакції 

 Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N  107-VI  (  107-17  ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Щодо дії пункту 2 частини першої статті 22 додатково див. Закони 

 N  126/95-ВР  від  06.04.95, N 404/97-ВР від 27.06.97, N 796/97-ВР

 від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14  )  від 31.12.98, N 1458-III 

 (   1458-14   )  від  17.02.2000,  N  2120-III  (  2120-14  )  від 

 07.12.2000 }

     3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без 

 збереження  заробітної  плати  одному  з  батьків,    які    мають 

 неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон  радіоактивного 

 забруднення;

     4)  першочерговий  вступ  до  житлово-будівельних  (житлових) 

 кооперативів  для  тих,  хто  потребує  поліпшення  житлових умов; 

 { Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із 

 Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 

  

 

 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     6)   зарахування  поза  конкурсом  при  одержанні  позитивних 

 оцінок на  вступних  екзаменах  у  заклади  освіти  осіб  з  числа 

 потерпілих   від  Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  на 

 територіях радіоактивного забруднення  і  направлені  на  навчання 

 згідно   з   планом   цільової   підготовки   або   договорами   з 

 підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

     Студентам із  числа  потерпілих від Чорнобильської катастрофи 

 гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також 

 виплата  підвищеної  стипендії в порядку та розмірах, встановлених 

 Кабінетом  Міністрів  України,  незалежно  від  місця  навчання на 

 території  України;  { Абзац другий пункту 6 частини першої статті 

 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 

 28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 

 Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

 { Пункт 6 частини першої статті 22 із  змінами,  внесеними  згідно 

 із  Законом  N 2532-12 від 01.07.92; в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  7  частини  першої  статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     8) пріоритетне забезпечення промисловими  товарами  тривалого 

 користування,  перелік  і  порядок  продажу   яких    визначається 

 Кабінетом Міністрів України;

     9) взяття на квартирний  облік  громадян,  які  проживають  у 

 комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;

     10) передача в особисту власність  жилих  будинків  та  жилих 

 приміщень  державного  і  громадського  житлового  фонду,  в   які 

 відселені або самостійно  переселилися  громадяни,  відповідно  до 

 статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі;

     11)  передача  громадянам, які відпрацювали на території зони 

 гарантованого  добровільного  відселення  не  менш  як  три  роки, 

 безплатно в приватну власність квартир  (будинків)  державного  та 

 громадського  житлового  фонду,  які  вони  займають  у  цій зоні; 

 {  Пункт 11 частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР

 від 06.06.96 } 

  

 

 

     {  Пункт  12  частини  першої статті 22 виключено на підставі 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

  

 

 

     13)   особам,   які  постійно  проживають  до  відселення  чи 

 самостійного переселення або постійно працюють  на  території  зон 

 відчуження,    безумовного    (обов'язкового)    і   гарантованого 

 добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 

 1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні  безумовного 

 (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні 

 гарантованого  добровільного відселення - не менше трьох років,  - 

 надання  пільг,  передбачених  пунктом  18  статті  20,  а   також 

 позачергове  безоплатне  надання  санаторно-курортних  путівок або 

 одержання компенсації вартості  самостійного  санаторно-курортного 

 лікування.  Порядок  надання  путівок,  розмір  та порядок виплати 

 компенсації вартості самостійного  санаторно-курортного  лікування 

 визначаються  Кабінетом  Міністрів  України;  {  Пункт  13 частини 

 першої   статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами 

 N  2532-12  від  01.07.92,  N  230/96-ВР  від 06.06.96; в редакції 

 Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 

 неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 

 N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{  Щодо  дії  пункту  13  частини  першої статті 22 додатково див. 

 Закони  N  126/95-ВР  від  06.04.95,  N  404/97-ВР  від  27.06.97, 

 N 796/97-ВР  від  30.12.97,  N  378-XIV  (  378-14 ) від 31.12.98, 

 N  1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, N 2120-III ( 2120-14 ) від 

 07.12.2000 }

     14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного  в 

 межах  норм,  встановлених  для  продажу  населенню,  особам,  які 

 проживають на територіях радіоактивного забруднення до  відселення 

 у  будинках, що не мають центрального опалення; { Пункт 14 частини 

 першої   статті   22  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 

 N 230/96-ВР від 06.06.96 }

     15) звільнення від плати за землю. { Частину першу статті  22 

 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 }

     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, 

 поширюються  на  неповнолітніх  дітей  померлих  громадян  з числа 

 учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, 

 віднесених до категорії 3,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

 катастрофою.  Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 

 і 27 статті 20,  надаються дружині (чоловіку) померлих громадян  з 

 числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

 віднесених  до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

 катастрофою,  або  опікуну  (на  час  опікунства)  дітей  померлих 

 громадян.  Дружині  (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого 

 пов'язана  з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також опікуну дітей 

 померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом 

 Міністрів України. { Частина друга статті 22 із змінами, внесеними 

 згідно  із  Законом  N  2532-12  від 01.07.92, в  редакції  Закону 

 N  230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом 

 N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 }